Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia wstępnego w przypadkach oskarżeń wobec duchownych o czyny contra sextum z osobami małoletnimi

Autorzy: Dariusz Mazurkiewicz ORCID
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: przestępstwa contra sextum kanoniczne dochodzenie wstępne przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia
Rok wydania:2022
Liczba stron:23 (121-143)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 161

Abstrakt

Zwyczajnym sposobem postępowania ordynariusza lub hierarchy w sytuacji otrzymania informacji o przestępstwie duchownego contra sextum, popełnionego wobec małoletniego lub osoby prawnie z nim zrównanej, jest wszczęcie dochodzenia wstępnego. Takie działanie jest konieczne zawsze wtedy, gdy doniesienie o przestępstwie wydaje się przynajmniej prawdopodobne. Jego celem jest zbadanie, czy w konkretnym przypadku istnieje fumus delicti. Dokonuje się tego poprzez zebranie materiału dowodowego w postaci wysłuchania osoby składającej doniesienie, domniemanej ofiary, świadków, ewentualnie samego oskarżonego i zebranie dokumentów uprawdopodabniających oskarżenie lub je podważających. Po zakończeniu postępowania materiał dowodowy jest przesyłany do Kongregacji Nauki Wiary lub innej kompetentnej dykasterii. W prawie kanonicznym przewidziane są jednak sytuacje, gdy przełożony kościelny po otrzymaniu doniesienia o przestępstwie nie powinien wszczynać dochodzenia wstępnego. Ma to przede wszystkim miejsce wtedy, gdy oskarżenie wydaje się nieprawdopodobne. Do tego typu przypadków należy zaliczyć okoliczności, w których osoba oskarżana w chwili dokonywania przestępstwa nie była duchownym, gdy domniemana ofiara nie była już małoletnia oraz jeżeli jest rzeczą oczywistą, że oskarżony nie mógł być obecny w miejscu popełnienia przestępstwa. Nie jest to co prawda wyliczenie taksatywne, ale inne okoliczności, które powodowałyby odmowę wszczęcia dochodzenia wstępnego, również musiałyby wynikać z niemożności zaistnienia przestępstwa, a nigdy z arbitralnej decyzji przełożonego kościelnego. Jednak nawet w tych sytuacjach ordynariusz lub hierarcha musi poinformować o swojej decyzji Stolicę Apostolską. Dodatkowo jako przyczynę odmowy wszczęcia dochodzenia należy wskazać sytuacje, gdy jest ono zbędne, bowiem władza kościelna otrzymała wystarczający materiał dowodowy od państwowych organów ścigania, lub gdy czyn jest notoryjny z racji wydania wyroku przez sąd państwowy albo niebudzący wątpliwości z tytułu przyznania się oskarżonego do zarzucanych mu czynów, z jednoczesnym przedstawieniem przez niego choćby ogólnych dowodów potwierdzających winę. Dodatkowo nie wszczyna się postępowania dowodowego w przypadku oskarżeń wniesionych wobec zmarłych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990), s. 1148–1259.
2.Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317, tłum. polskie, Poznań 1984, zaktualizowany przekład na język polski zatwierdzony podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski uchwałą nr 22/390/2021 z dnia 18.11.2021.
3.Franciszek, List apostolski motu proprio „Come una madre amorevole” (4.06.2016), AAS 108 (2016), s. 715–717.
4.Franciszek, List apostolski motu proprio „Vos estis lux mundi” (9.05.2019), L’Osservatore Romano 159 (2019) 106, s. 10.
5.Jan Paweł II, Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum sanctitatis tutela (30.04.2001), AAS 93 (2001), s. 737–739, tekst po modyfikacjach Kongregacji Nauki Wiary zatwierdzonych przez papieża Benedykta XVI w dniu 21 maja 2010 r., Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21.05.2010), AAS 102 (2010), s. 419–434.
6.Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Tekst przyjęty na mocy uchwały nr 13/366/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2014 r., znowelizowany na mocy uchwały nr 5/376/2017 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 czerwca 2017 r.
7.Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich, tekst polski za: Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny, dokumenty, komentarze, red. P. Studnicki, M. Dalgiewicz, Ząbki 2020, s. 46–56.
8.Penitencjaria Apostolska, Nota o ważności forum wewnętrznego i nienaruszalności pieczęci sakramentalnej, „L’Osservatore Romano” 148 (2019), s. 7–8.
9.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 366.
10.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2447.
11.Amo L., Dowody, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1147–1190.
12.Astigueta D., Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica, „Periodica” 92 (2003), s. 589–651.
13.Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne), Tarnów 2019.
14.Borek D., Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym, Tarnów 2015.
15.Burchard Ł., Kategoria poczytalności prawnokarnej w systemie prawa kanonicznego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2017) 4, s. 73–110.
16.Erlebach G., Dzięga A., Krukowski J., Sztychmiler R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5: Księga VII. Procesy, Poznań 2007.
17.Grycan E., Ocena zmiany art. 240 § 1 k.k. przez rozszerzenie zawartego w nim katalogu czynów zabronionych o art. 197 § 3 i 4 k.k, „Zeszyty Prawnicze” 18 (2018) 2, s. 125–140.
18.Kamiński K., Zdrada tajemnicy sakramentalnej i sekretu spowiedzi w prawodawstwie kościelnym, „Kościół i Prawo” 21 (2019) 1, s. 101–123.
19.Krzywkowska J., Zdolność świadków do składania zeznań przed sądami kościelnymi, „Roczniki Nauk Prawnych” 29 (2019) 4, s. 141–153.
20.Loza F., Proces karny, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1288–1298.
21.Majer P., Przełożony kościelny a notitia criminis w sprawie zastrzeżonego dla Kongregacji Nauki Wiary przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, „Annales Canonici” 17 (2021) 2, s. 49–81.
22.Masłowska P., Stosowanie art. 240 k.k. w przypadku przestępstwa przeciwko małoletnim, „Probacja” 4 (2019), s. 139–158.
23.Mazur K., Dochodzenie wstępne w sprawie duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu z nieletnim, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 34 (2021), s. 123–142.
24.Mazurkiewicz D., Kanoniczne środki zapobiegawcze w przypadku oskarżeń o czyny contra sextum Decalogi praeceptum z osobami małoletnimi, „Studia Paradyskie” 31 (2021), s. 143–161.
25.Miziński A., Element kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2003) 2, s. 127–159.
26.Miziński A., Natura, przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym, „Prawo – Administracja – Kościół” 5 (2001) 1, s. 53–89.
27.Morgante M., I sacramenti nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Torino 1986.
28.Nigro F., Libro VI: Le sanzioni nella Chiesa, cann. 1311–1399, [w:] Commento al Codice di Diritto Canonico, red. P. Pinto, Roma 1985, s. 749–824.
29.Pieron B., Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego, „Annales Canonici” 12 (2016), s. 131–153.
30.Skonieczny P., Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia, „Sympozjum” 20 (2016) 2, s. 73–96.
31.Syryjczyk J., Sankcje w Kościele, część ogólna, komentarz, Warszawa 2008.
32.Szafrański W., Pewność moralna w kościelnym wyroku sądowym, „Prawo Kanoniczne” 1 (1958) 1–2, s. 281–307.
33.D. Mazurkiewicz, Przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia wstępnego w przypadkach oskarżeń wobec duchownych o czyny contra sextum z osobami małoletnimi, „Studia Paradyskie” 32 (2022), s. 121–143. https://doi.org.pl10.18276/sp.2022.32-06