Search

Result: Found records: 47.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
3. Przyczynowość w badaniach marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995–2013)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. MIEDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ NA POCZĄTKU XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
6. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
7. Penelopea Jana Achacego Kmity wobec Listu 1 św. Hieronima ze Strydonu oraz Zuzanny Jana Kochanowskiego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
8. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
10. Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
11. Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
12. BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA POMIĘDZY PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW PRZEZ TRANSPORT SAMOCHODOWY A WZROSTEM GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
13. ‚Worum es geht‘: Zum Funktionenspektrum eines Thematisierungs-Ausdrucks in der allgemeinen Wissenschaftssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
14. Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
15. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDATKI NA ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
16. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
17. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
18. Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
19. Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
20. Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
21. Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
22. Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
23. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
24. Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
25. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
26. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘCIA WOJNY SPRAWIEDLIWEJ NA PRZYKŁADZIE OKOLICZNOŚCI I PRZEBIEGU WYPRAW KRZYŻOWYCH
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
27. Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
28. Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
29. Sezonowość w turystyce nadmorskiej - problemy lokalnych rynków pracy. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
30. O (nie)istotności roli przebiegu przyczynowego w procesie obiektywnego i subiektywnego przypisywania sprawstwa skutkowego czynu zabronionego – uwagi na marginesie wyroku SA w Krakowie z dnia 1 marca 2016 roku, sygn. akt II AKa 202/15
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Go to
31. Różnice w wielkości wpływów z turystyki międzynarodowej między Polską a innymi krajami europejskimi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
32. Rola Maryi w J 2,1-12
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
33. Kompetencje czytelników w oczach wydawców Kronik Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
34. Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
35. Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
36. REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
37. Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
38. DER KONFLIKT ZWISCHEN DEN HERZÖGEN VON POMMERN-STETTIN UND DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUßEN UM DIE BESETZUNG DES ERZBISTUMS RIGA IN DEN JAHREN 1394–1403 IM LICHTE NEUESTER STUDIEN
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
39. New record of Thecacineta calix (Ciliophora, Suctorea) from Florida coast, Gulf of Mexico
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Go to
40. Zbawcze działanie Jezusa wobec chorych jako fundament ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
41. Teologiczne podstawy miłości w „społecznej krucjacie miłości” kardynała Stefana Wyszyńskiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
42. Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
43. Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania na kanwie charakteru postępowania w sprawach o odmowę dokonania czynności notarialnej – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
44. „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
45. The role of selected financial organizations in the reconstruction of Bosnia and Herzegovina after the Dayton Peace Agreement
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Go to
46. La Santissima Trinità come fonte e modello di sinodalità della Chiesa secondo Dumitru Stăniloae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
47. Liturgia domowa i pandemia Covid-19. Implikacje dla eklezjogenezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
Page