Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus
(Moralno-teologiczne implikacje wiary w świetle dhortacji Evangelii Gaudium Franciszka)

Autorzy: Grzegorz Chojnacki
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: kultura prawda wolność miłość przymierze
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (29-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Papież Franciszek kładzie w swoim nauczaniu i pastoralnej działalności wyjątkowy akcent na potrzebę ewangelizacji, która ma wzbudzić (na nowo) gotowość do ożywienia łaski, wypływającej z przyjętego daru wiary. Zwłaszcza relacja w Trójjedynym Bogiem musi zostać poddana pogłębieniu i zintensyfikowaniu, chodzi tu o odnowienie przymierza z Bogiem, którego podstawą jest cnota miłości, gdzie ujawnia się uprzednie umiłowanie Boga przez człowieka i miłosne oddanie się człowieka swojemu Stwórcy. Franciszek dostrzega wielką potrzebę ożywienia miłości człowieka do Boga, która sprawi, że Jego przykazania są łatwe do spełnienia. Bowiem z zachowania przykazań nie rodzi się miłość do Boga, lecz może powstać swoisty rodzaj moralizmu, który będzie polegał na zewnętrznym spełnianiu nakazów i zakazów, bez autentycznego życia wiarą i z wiary. Miłość człowieka do Boga sprawia, że człowiek chce żyć w prawdzie, która jest prawdziwym gwarantem wolności i przyczynia się do społecznej aplikacji zasady ordo caritatis.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustinus, In lohannis Evangelium Tractatus 82, 3, in: CCL 36, 533.
2.Benedikt XVI., Ansprache beim Treffen mit den Vertretern aus dem Bereich der Wissenschaften (12. September 2006), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html.
3.Celary I., Die Lehre des Papstes Franziskus über die Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinde im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium, „Teologia Praktyczna” 15 (2014), S. 161–168.
4.Chojnacki G., „Ein gutes Leben führen”. Die Rezeption der Enzyklika Laudato si’ vom Papst Franziskus im deutschen ökumenischen Dialog, „Studia Oecumenica” 15 (2015), S. 41–54.
5.D’Sa X.F., Das Evangelium gaudii von Papst Franziskus, in: K. Krämer, K. Vellguth (Hg.), Evangelii gaudium. Stimmen der Weltkirche, Freiburg im Breisgau 2015, S. 21–40
6.Franziskus, Apostolische Exhortation Evangelii gaudium (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194), Bonn 2013.
7.Garhammer E., „Christus als Meister der Kommunikation”. Das Zweite Vatikanische Konzil und die Medien, „Roczniki Teologiczne” LXI (2014) Heft Nr. 12, S. 105–116.
8.Hildebrand von D., Koń trojański w mieście Boga, Warszawa 2006.
9.Horak T., Kto nam kradnie misyjny entuzjazm, „Pastores” 65 (2014), S. 113–122.
10.Mąkosa P., Dynamika ewangelizacji według adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, „Studia Pastoralne” 10 (2014), S. 327–340.
11.Pyc M., Chrystologiczny wymiar ewangelizacji w świetle adhortacji „Evangelium gaudium”, „Teologia Dogmatyczna” 9 (2014), S. 7–19.
12.Słotwińska H., Via pulchritudinis katechezy Kościoła, in: P. Sroczyński (Hg.), Katecheza Kościoła współczesnego. Refleksja poświęcona katechezie w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, Legnica 2015, S. 15–42.
13.Szmulewicz H., Pilne zadanie uczniów Chrystusa: Głosić radość ewangelii we współczesnym świecie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 33 (2014) Nr. 1, S. 137–150.
14.Szulist J., Dialog wyznacznikiem relacji we wspólnocie politycznej w kontekście nauczania papieża Franciszka, „Studia Gdańskie” XXXV (2014), S. 111–123.
15.Wejman G., Modele chrystianizacji ludów basenu Morza Bałtyckiego – podobieństwa i różnice, „Studia Paradyskie” 24 (2014), S. 247–260.