Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 29 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług


(The place of the country of origin principle in the functioning of Internal Market with regard to provision of service)
19 (11-29) Andrzej Całus More
2.

Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego


(Tourist services after the establishment of Travel Guarantee Fund)
14 (31-44) Katarzyna Marak More
3.

Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne


(Legal qualification of the cosmetic service contracts)
14 (45-58) Kinga Michałowska More
4.

Wybrane problemy prawne projektowania (designu)


(Selected legal problems of designing as a service)
16 (59-74) Aleksandra Nowak-Gruca More
5.

Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych


(The legal nature of contracts for receiving municipal waste as well as contracts for receiving municipal waste and waste management)
15 (75-89) Dorota Ambrożuk More
6.

Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów


(The impossibility of performance of the contract of international and domestic carriage of goods)
14 (91-104) Konrad Garnowski More
7.

Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością


(Classification of a property management agreement)
18 (105-122) Anna Kaźmierczyk More
8.

Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością


(Duties of managers versus property management agreement)
15 (123-137) Iwona Szymczak More
9.

Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość


(Distance contracts for providing services by electronic means)
14 (139-152) Piotr Kukuryk More
10.

Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia


(The impact of the Regulation (EU) on interchange fees for card-based payment transactions. Selected issues)
15 (153-167) Jan Byrski More
11.

Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło


(The liability of the service provider towards the consumer for the defectiveness of the contracting and performance based on the specific task contract)
15 (169-183) Krzysztof Szuma More
12.

Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


(Consumer protection in the light of the Act concerning the complaint handling procedure by financial service providers and Financial Ombudsman)
11 (185-195) Karol Magoń More
13.

Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta


(The legal issues regarding the services on the energy market provided for the benefit of the consumer)
14 (197-210) Marzena Czarnecka More
14.

Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych


(Renouncement of a procurement contract under Articles 145–145a of the Public Procurement Law)
17 (211-227) Ryszard Szostak More
15.

Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych


(Contracting social services according to new Polish regulations)
15 (229-243) Małgorzata Moras More
16.

Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych


(Verification of credibility of public service contractors)
14 (245-258) Beata Nuzzo More
17.

Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej


(Performance of work or services as an object of contribution to a partnership)
12 (259-270) Daniel Dąbrowski More
18.

Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe


(Fiduciary transfer of partner’s rights and obligations in a partnership – the tax consequences)
14 (271-284) Agnieszka Sobiech More
19.

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług


(Effects of declaring bankruptcy by liquidation of the bankrupt’s assets regarding contracts on providing services)
13 (285-297) Jacek Lachner More
20.

Upadłość strony umowy zlecenia


(The Bankruptcy of commission contract’s party)
9 (299-307) Michał Kuźnik More
21.

Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika


(The activity of the arrangement supervisor as services provided for the benefit of the debtor subject to restructuring proceedings)
15 (309-323) Aleksander Jerzy Witosz More
22.

Moment ogłoszenia upadłości a sposób zaspokojenia wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego


(The moment of bankruptcy petition and a method of an indulgence of a claim of tenancy and lease that are provided periodically, in relation to a bankrupt)
11 (325-335) Aleksandra Lubicz-Posochowska More
23.

Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw


(Advisory Services in the Process of Enterprises’ Remedial Restructuring)
14 (337-350) Dorota Benduch, Ewa Janik More