Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2016
Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu

Autorzy: Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: studenci licealiści spowiedź i komunia wielkanocna msza niedzielna obowiązkowe praktyki religijne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (27-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano analizie deklaracje licealistów i studentów dotyczące ich uczestniczenia w obowiązkowych,z punktu widzenia Kościoła katolickiego, praktykach religijnych (w niedzielnej mszy oraz wielkanocnej spowiedzi i komunii). Podstawę tych analiz stanowią wyniki badań socjologicznych zrealizowanych przez autora w 2011 roku wśród licealistów w Kaliszu (456) i studentów w Poznaniu (426) za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania wykazały, że większość respondentów w obu kategoriach uczestniczyła regularnie (42,2%) i nieregularnie (30,3%)w mszy niedzielnej (łącznie 72,5%), 23,8% nie uczestniczyło w tej mszy, a także w spowiedzi (42,8%) i komunii wielkanocnej (54,1%), zaś ponad dwie piąte zrezygnowały z tego uczestnictwa (45,7% i 41,4%). Religijność i obojętność religijna oddziałują istotnie na udział w opisanych praktykach religijnych. Respondenci głębokoreligijni uczestniczą najliczniej systematycznie, a obojętni religijnie najliczniej zaniedbują udział w praktykach obowiązkowych. W porównaniu ze wskaźnikami z wcześniejszych badań można dostrzec wzrost odsetka licealistów i studentów rezygnujących ze spełniania obowiązkowych praktyk religijnych (o 17,6%).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baniak, J. (1984). Specyfika religijności ludowej. Tygodnik Polski, 26, 7–8.
3.Baniak, J. (1990a). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 8, 85–93.
4.Baniak, J. (1990b). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 9, 86–92.
5.Baniak, J. (2002). Praktyki religijne katolików XX wieku – analiza socjologiczna. Studia Gnesnensia, 16, 277–318.
6.Baniak, J. (2004). Niedziela jako dzień święty w wyobrażeniach i ocenach katolików polskich.Teologia Praktyczna, 5, 245–259.
7.Baniak, J. (2006). Świadomość religijna dzisiejszych gimnazjalistów polskich. Studium socjologiczne na przykładzie Kalisza i okolic. Teologia Praktyczna, 17, 183–212.
8.Baniak, J. (2007). Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Nomos.
9.Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Nomos.
10.Blalock, H.M. (1977). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.
11.Boulard, F. (1954). Premiers ella ce es en sociologie religieuse. Paris: Edisions Ouvrieres, Economie et Humanisme.
12.Boulard, F., Remy, J. (1968). Pratiques religieuse urbaine et regions culturelles. Paris: Edissions Ouvrieres.
13.Dingemans, L., Remy, J. (1966). Kryteria żywotności katolicyzmu. W: Ludzie – wiara – Kościół.
14.Analizy socjologiczne (s. 113–142). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
15.Firlit, E. (1990). Kościół katolicki w Polsce po roku 1989 w opinii duchowieństwa. W: L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki (red.), Kościół, socjologia, statystyka. Księga jubileuszowa poświęcona pamięci księdzu profesorowi Witoldowi Zdaniewiczowi SAC (s. 94–110). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
16.Grabowska, M. (2013). Religia i Kościół w przestrzeni publicznej. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. BS/170/2013.
17.Halicka, M., Dakowicz, L., Skreczko, A. (2013). Świadomość wychowawcza białostockich rodzin.
18.Raport z badań Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Białystok.
19.Kokociński, D. (2014). Religijność maturzystów miasta Poznania. Studium socjologiczne. Lublin: KUL.
20.Kozak, J. (2013). Postawy moralne studentów Lublina w warunkach zmiany ustrojowej. W: H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego (s. 174–192). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
21.Kozak, J. (2014). Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
22.Królikowska, A.M. (2009). Zachowywanie – porzucanie – dekonstrukcja. Religia w świadomości młodzieży studenckiej. Studium socjologiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
23.Le Bras, G. (1956). Etude de sociologie religieuse, t. 2. Paris: Press Universitaires de France.
24.Le Bras, G. (1984). Badania żywotności katolicyzmu francuskiego. W: F. Adamski (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów (s. 301–313). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
25.Mariański, J. (1991). Religijność w procesie przemian. Szkice socjologiczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
26.Mariański, J. (1993). Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
27.Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
28.Mariański, J. (2014). Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
29.Mincer, T. (2014). Wierzący jak Polak. Z Mirosławą Grabowską rozmawia Tomasz Mincer. Instytut Idei, 5, 66–69.
30.Pin, E. (1968). La paroisse catholique. Les forms variables d’un systeme social. Rome: Universite Pontificale Gregorienne.
31.Piwowarski, W. (1971). Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
32.Piwowarski, W. (1977). Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
33.Piwowarski, W. (1983). Socjologia rytuału religijnego. Roczniki Nauk Społecznych KUL, XI (1), 5–85.
34.Romanowicz, W. (2013). Świadomość religijna i moralna młodzieży prawosławnej. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
35.Skoczylas, K. (2011). Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadpodstawowych regionu konińskiego. Toruń: Wydawnictwo UMK.
36.Stark, R., Glock, Ch.Y. (1998). Wymiary zaangażowania religijnego. W: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów (s. 182–187). Kraków: Nomos.
37.Swadźba, U. (2012). Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
38.Świątkiewicz, W. (2009). Praktyki religijne w kulturowych kostiumach. W: S.H. Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego (s. 209–234). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
39.Świątkiewicz, W. (2010). Między sekularyzacją i deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
40.Świątkiewicz, W. (2012). Praktyki religijne i zwyczaje w pejzażu kultury polskiej rodziny. W: I. Borowik (red.), W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej (s. 263–287). Kraków: Nomos.
41.Tułowiecki, D. (2012). Kościół, państwo i obywatelskość w opiniach młodzieży północnego Mazowsza. W: J. Baniak (red.), Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem (s. 103–130). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
42.Włodarczyk, E. (2008). Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
43.Zaręba, S.H. (2003). Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
44.Zaręba, S.H. (2005). Religijne zachowania w środowisku zurbanizowanym. W: W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba (red.), Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II (s. 51–68). Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
45.Zaręba, S.H. (2008). W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
46.Zemło, M. (2013). Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych, Lublin: Wydawnictwo KUL.