Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2016
Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu

Autorzy: Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: studenci licealiści indeks praktyk religijnych okazjonalne nabożeństwa religijne modlitwa indywidualna spowiedź i komunia w roku liturgicznym nieobowiązkowe praktyki religijne
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją analiz praktyk religijnych licealistów i studentów zawartych w „Opuscula Sociologica” 2016, nr 1. Autor skupia się na analizie deklaracji badanej młodzieży dotyczących uczestnictwa w nieobowiązkowych praktykach religijnych (w modlitwie indywidualnej, nabożeństwach religijnych, spowiedzi i komunii w różnych terminach, mszy w dni powszednie). Ukazuje także indeksację wybranych praktyk religijnych oraz uwarunkowania gotowości respondentów do udziału w praktykach. Podstawę tych analiz stanowią wyniki badań socjologicznych zrealizowanych przez autora w 2011 roku wśród licealistów w Kaliszu (456) i studentów w Poznaniu (426) za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania te wykazały, że typ szkoły – a więc i wiek badanych – bardziej niż płeć wpływa na udział respondentów w kategoriach praktyk nieobowiązkowych. Istotnie na ich udział w tych praktykach religijnych oddziałują religijność i obojętność religijna. Modlitwę indywidualną odmawia 52% z różną częstotliwością, a 41,4% nie odmawia. W porównaniu ze wskaźnikami z wcześniejszych badań można dostrzec wzrost odsetka licealistów i studentów rezygnujących ze spełniania nieobowiązkowych praktyk religijnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baniak, J. (1990a). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 8, 85–93.
2.Baniak, J. (1990b). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 9, 86–92.
3.Baniak, J. (2002). Praktyki religijne katolików XX wieku – analiza socjologiczna. Studia Gnesnensia, 16, 277–318.
4.Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Nomos.
5.Baniak, J. (2016). Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu. Opuscula Sociologica, 1, 27–42.
6.Blalock, H.M. (1977). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.
7.Borowik, I. (2002). Przemiany religijności polskiego społeczeństwa. W: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (s. 381–396). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
8.Curyłowski, R. (2004). Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej (raport na podstawie badań socjologicznych we Włocławku). Ateneum Kapłańskie, 144 (2), 292–305.
9.Dębski, M. (2005). Przejawy „niewidzialnej religii” w religijności młodzieży akademickiej w województwie pomorskim. Socjologia Religii, 3, 127–148.
10.Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
11.Kokociński, D. (2014). Religijność maturzystów miasta Poznania. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
12.Kozak, J. (2013). Postawy moralne studentów Lublina w warunkach zmiany ustrojowej. W: H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego (s. 174–192). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
13.Kozak, J. (2014). Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
14.Le Bras, G. (1954). La vitalite religieuse de l’Eglise de France. Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 2, 267–280.
15.Mariański, J. (1984). Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej. Płock: Płockie Towarzystwo Naukowe.
16.Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
17.Mariański, J. (2014). Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
18.Mielicka, H. (2006). Antropologia świąt i świętowania. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
19.Mielicka-Pawłowska, H. (2012). Obyczajowość religijna Polaków. W: E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (s. 383–401). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
20.Olechnicki, K., Załęcki, P. (red.) (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
21.Pawlik, J.J. (2007). Obrzędowość dzisiaj: między wymogiem laickości a potrzebą rytualnej ekspresji. Nurt. Kwartalnik Misjologiczno-Religioznawczy, 1, 117–129.
22.Pin, E. (1966). Pobudki religijne a przejście ku społeczeństwu technicznemu. W: Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne (s. 178–194). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
23.Piwowarski, W. (1971). Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
24.Piwowarski, W. (1977). Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne.Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
25.Rogoziński, Z. (1955). Z metodyki statystyki badań społecznych. Na przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich w Polsce. Łódź–Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
26.Ryczan, K. (1981). Ciągłość i zmiana tradycji religijnej – problematyka i hipotezy. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 9, 61–80.
27.Sroczyńska, M.A. (2013). Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo FALL.
28.Świątkiewicz, W. (2009). Praktyki religijne w kulturowych kostiumach. W: S.H. Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego (s. 209–234). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
29.Wawro, W. (1986). Postawy religijne młodzieży szkół średnich – akceptacja roli księdza. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały (s. 205–229). Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
30.Wesoły, W. (2005). Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne. Olsztyn: Hosianum.
31.Zaręba, S.H. (2010). Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej religijności. W: S.H. Zaręba (red.), Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej (s. 77–99). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.