Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.4-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2017
Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski

Autorzy: Aneta Baranowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: Polska starzenie się populacji zmiany demograficzne społeczne skutki starzenia się populacji
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (55-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest określenie wyzwań i szans, jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa. Wiek XX oraz początek obecnego stulecia to okres bardzo istotnych zmian ludnościowych w Europie i na świecie, których dynamika i kierunek budzą wiele obaw. Europa od kilkudziesięciu lat ulega demograficznemu starzeniu. W perspektywie proces ten jeszcze się nasili, co doprowadzi do zasadniczej zmiany proporcji między ludźmi młodymi i starymi. Polska należy do krajów, w których zmiana ta będzie szczególnie drastyczna. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak na tle Europy starzeje się populacja Polski i gdzie można poszukiwać społecznych implikacji tego procesu. Przeprowadzone w tekście analizy pokazują, że starzenie się społeczeństwa jest procesem wielowymiarowym, który wyznacza nowe konteksty w wielu ważnych dziedzinach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska, A. (2013). Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje – perspektywa socjologiczna. W: A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych (s. 45–60). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
2.Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa: Ofcyna Wydawnicza SGH.
3.Błędowski, P., Szweda-Lewandowska, Z. (2016). Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015–2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
4.Bundeszentrale für politische Bildung (2013). Wahlbeteiligung nach Altersgruppen. Pobrano z: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/bundestagswahlen/205686/wahlbeteiligung-nach-altersgruppen (15.05.2017).
5.Cichoracki, M. (2012). Zmiany demografczne w państwach Unii Europejskiej a wzrost politycznego znaczenia osób w wieku poprodukcyjnym. Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne, 1 (4), 38–45.
6.Eurostat (2015). People in the EU: Who Are We and How Do We Live? Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd (15.05.2017).
7.Eurostat (2016). Population Structure and Ageing. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing (15.05.2017).
8.Fal, A.M., Witczak, I., Kuriata-Kościelniak, E. (2016). Opieka geriatryczna w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
9.Gadomski, W. (2016). System emerytalny do generalnego remontu. Pobrano z: https://www.obserwatorfnansowy.pl/forma/rotator/emerytury-system-emerytalny-reforma/ (15.05.2017).
10.Gałuszka, P. (2013). System opieki zdrowotnej w Polsce wobec potrzeb seniorów: priorytety, racjonowanie i dyskryminacja ze względu na wiek. Przegląd Socjologiczny, 2 (62), 79–108.
11.Giddens, A. (2005). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Giza, A., Sikorska, M. (red.). (2012). Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.GUS (2012). Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (15.05.2017).
14.GUS (2015a). Prognoza ludności rezydującej dla Polski 2015–2050. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-rezydujacej-dla-polski-na-lata-2015-2050,8,1.html (15.05.2017).
15.GUS (2015b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2015,2,10.html (15.05.2017).
16.GUS (2016). Ludność w wieku 60+. Struktura demografczna i zdrowie. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demografczna-i-zdrowie,24,1.html (15.05.2017).
17.Krzysztofak, D. (2016). Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Ofcyna Wydawnicza „Impuls”.
18.NFZ (2015). Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej fnansowanych przez NFZ w kontekście zmian demografcznych w Polsce. Warszawa. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/gfx/ nfz/userfles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_kosztow_swiadczen_opieki_zdrowotnej_fnansowanych_przez_nfz.pdf (15.05.2017).
19.Okólski, M. (2010). Wyzwania demografczne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 4 (199), 37–78.
20.Okólski, M. (2012). Demografa. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
21.Stańczak, J., Szałtys, D., Witkowski, J. (2016). Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej. W: J. Kleer, K. Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie (s. 29–56). Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Pobrane z: http://www.prognozy.pan.pl/images/publikacje/2016-EKONOMICZNA-PPOZYCJA-EUR---2403-OK.pdf (15.05.2017).
22.Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
23.Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Aspra.
24.Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografa i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 7. Pobrane z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3516/2012-7%20Srebrna%20gospodarka.pdf?sequence=1 (15.05.2017).
25.Szukalski, P. (2013). Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce. Przegląd Socjologiczny, 2 (62), 33–54.
26.Szukalski, P. (2014). Ludzie bardzo starzy – niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej? Studia Demografczne, 2 (166), 57–78.
27.Szukalski, S.M. (2011). Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demografcznego i starzenia się społeczeństwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 18, 409–418.
28.UN (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. New York. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ (15.05.2017).
29.Urbaniak, B., Gładzicka-Janowska, A., Żyra, J., Kaliszczak, L., Piekutowska, A., Rollnik-Sadowska, E., Sobolewska-Poniedziałek, E., Niewiadomska, A., Gagacka, M. (2015). Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. Warszawa: CeDeWu.
30.Wpolityce.pl. (2014). Prof. Okólski alarmuje ws. tragicznej sytuacji demografcznej. „Potrzebni są politycy na miarę mężów stanu, a nie ludzie zdolni jedynie do miałkich partykularyzmów”. Pobrano z: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/195024-prof-okolski-alarmuje-ws-tragicznej-sytuacji-demografcznej-potrzebni-sa-politycy-na-miare-mezow-stanu-a-nie-ludzie-zdolnijedynie-do-mialkich-partykularyzmow (15.05.2017).
31.ZUS (2016). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa. Pobrano z: http://zus.pl/fles/Struktura_po_waloryzacji_w_marcu_2016.pdf (15.05.2017).