Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2019.41-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41, 2019
House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)
(Izba Sieci. Polsko-litewski senat (1569–1795) jako reprezentacja parlamentarna ogólnokrajowej (kobiecej?) sieci społecznej)

Autorzy: Marek Jerzy Minakowski
Słowa kluczowe: genealogia masowa historyczne sieci społeczne historia porównawcza parlament demokracja
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:24 (33-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polsko-litewski parlament (1569–1795) składał się z trzech izb: króla, senatu i izby poselskiej. Król i posłowie byli wybierani w wyborach powszechnych. Członkowie senatu byli nominowani dożywotnio przez króla. Mamy obszerną literaturę o kształtowaniu się polsko-litewskiej elity władzy w wiekach XVI–XVIII. Artykuł dowodzi, że ta literatura pomija kilka istotnych aspektów tematu. Nawet jeżeli nominacje senatorskie były arbitralne, odpowiadały one rzeczywistej pozycji polityków w ogólnokrajowej sieci społecznej, tak jakby sieć społeczna była jedną z realnych władz kraju, wpływając na decyzje królewskie. Zaś status polityków był bardziej związany z pozycją ich matek i żon niż z ich nazwiskiem i linią męską.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielińska, Maria, Antoni Gąsiorowski, and Jerzy Łojko. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. I/1: Urzędnicy Wielkopolscy XII–XV Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1985.
2.Bieniak, Janusz, and Sobiesław Szybkowski. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. VI/2: Urzędnicy Kujawscy i Dobrzyńscy XII–XV Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 2014.
3.Bieniak, Janusz, and Alicja Szymczakowa. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. II/1: Urzędnicy Łęczyccy, Sieradzcy i Wieluńscy XIII–XV Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1985.
4.Bieniaszewski, Adam. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. I/2: Urzędnicy Wielkopolscy XVI–XVIII Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1987.
5.Chłapowski, Krzysztof. Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.
6.Chłapowski, Krzysztof, and Alicja Falniowska-Gradowska. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. IV/3: Urzędnicy Województwa Sandomierskiego XVI–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1993.
7.Chodźko, Leonard, ed. La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée, ou scènes historiques [...]. Paris: Bureau Central, 1841.
8.Ciara, Stefan. Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
9.Constitution of the United States of America. ARC Identifier 1667751 / MLR Number A1 1: National Archives and Records Administration. Office of the Federal Register, 1787.
10.Dubas-Urwanowicz, Ewa. Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku. Warszawa: DiG, 2018.
11.Dubas-Urwanowicz, Ewa, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, and Jerzy Urwanowicz. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. VIII: Urzędnicy Podlascy XIV–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994.
12.Frost, Robert I. The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569. New York: Oxford University Press, 2015.
13.Gmiterek, Henryk, and Ryszard Szczygieł. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. III/2: Urzędnicy Województwa Bełskiego i Ziemi Chełmskiej XIV–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1992.
14.Haratym, Andrzej, and Mirosław Nagielski. “Urzędnicy Województwa Rawskiego.” In Lauda Ziemi Rawskiej i Województwa Rawskiego 1583–1793, ed. Mirosław Nagielski. Warszawa: Neriton, 2017.
15.Janas, Eugeniusz, and Witold Kłaczewski. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. III/4: Urzędnicy Województw Kijowskiego i Czernihowskiego XV–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 2002.
16.Janas, Eugeniusz, Witold Kłaczewski, and Anna Sochacka. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. III/3: Urzędnicy Podolscy XIV–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1998.
17.Jezierski, Andrzej, and Andrzej Wyczański, eds. Historia Polski w liczbach. I. Państwo. Społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2003.
18.Kendler, K. S., M. C. Neale, R. C. Kessler, A. C. Heath, and L. J. Eaves. “Major Depression and Generalized Anxiety Disorder. Same Genes, (Partly) Different Environments?” Archives of General Psychiatry 49, no. 9 (September 1992): 716–22. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1992.01820090044008.
19.Kendler, Kenneth S., Michael C. Neale, Ronald C. Kessler, Andrew C. Heath, and Lindon J. Eaves. “A Longitudinal Twin Study of Personality and Major Depression in Women.” Archives of General Psychiatry 50, no. 11 (November 1, 1993): 853–62. https:// doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820230023002.
20.Kłaczewski, Witold, and Wacław Urban. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. IV/4: Urzędnicy Województwa Lubelskiego XVI–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka
21.Kórnicka, 1991. Kurtyka, Janusz, Tomasz Nowakowski, Franciszek Sikora, Anna Sochacka, Piotr K. Wojciechowski, and Bożena Wyrozumska. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. IV/1: Urzędnicy Małopolscy XII–XV Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1990.
22.Lulewicz, Henryk, Andrzej Rachuba, and Przemysław P. Romaniuk. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego I: Województwo Wileńskie. Warszawa: DiG, 2004.
23.———. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego IV: Ziema Smolenska i Województwo Smoleńskie. Warszawa: DiG, 2003.
24.Lulewicz, Henryk, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, and Andrzej Haratym. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego II: Województwo Trockie. Warszawa: DiG, 2006.
25.———. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego III: Księstwo Żmudzkie. Warszawa: DiG, 2015.
26.McLean, Paul D. “Widening Access While Tightening Control: Office-Holding, Marriages, and Elite Consolidation in Early Modern Poland.” Theory and Society 33, no. 2 (2004): 167–212.
27.Mikulski, Krzysztof. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. V/2: Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1990.
28.Mikulski, Krzysztof, and Andrzej Rachuba. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. IX: Urzędnicy Inflanccy XVI–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994.
29.Mikulski, Krzysztof, and Wojciech Stanek. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. VI/2: Urzędnicy Kujawscy i Dobrzyńscy XVI–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1990.
30.Minakowski, Marek Jerzy. “Family Network of Emerging Jewish Intelligentsia (Cracow 1850–1918).” Journal of Historical Network Research 2, no. 1 (December 3, 2018): 53–75. https://doi.org/10.25517/jhnr.v2i1.39.
31.———. “Genealogia Masowa – Metodologia Tworzenia i Publikacji Bazy Danych.” In Edytorstwo Wobec Masowości Źródeł Najnowszych, Vol. 3. Edytorstwo Źródeł XIX i XX Wieku, Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
32.———. “Mass Genealogy: Top 1% of 19th-Century Polish Society as a Single Family Network (PageRank-like Analysis).” Mainz, Germany, 2017. https://www.eusn2017. uni-mainz.de/files/2016/08/EUSN2017_Booklet_25_09.pdf.
33.———. “Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową.” Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016): 63–88. https://doi.org/10.18276/pdp.2016.4.38-03.
34.———. “Wielka Genealogia Minakowskiego,” 2018. http://wielcy.pl/.
35.Opaliński, Edward. Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 1981.
36.———. Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III: podstawy karier. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007.
37.Opaliński, Edward, and Hanka Żerek-Kleszcz. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. II/2: Urzędnicy Województw Łęczyckiego i Sieradzkiego XVI–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1993.
38.Pasek, Jan Chryzostom. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Petersburg: B. M. Wolff, 1860.
39.Polski słownik biograficzny. Vol. I–LII. Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1935.
40.Przyboś, Kazimierz. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. III/1: Urzędnicy Województwa Ruskiego XIV–XVIII Wieku. Wrocław: Ossolineum, 1987.
41.Wolff, Józef. Senatorowie i Dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795. Kraków: Drukarnia W.L. Anczyca, 1885.
42.Wolski, Marian. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. III/5: Urzędnicy Wołyńscy XIV–XVIII Wieku. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 2007.
43.Zielińska, Teresa. Magnateria polska epoki saskiej: funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej. Wrocław: Ossolineum, 1977.
44.Zieliński, Ryszard. “Chronologia Senatorów Płockich.” Notatki Płockie 3, no. 8 (1958): 36–44.
45.———. “Senatorowie Płoccy: Dokończenie.” Notatki Płockie 5, no. 2–16 (1960): 24–30.
46.Żychliński, Teodor. “Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy. I. Biskupi.” Złota Księga Szlachty Polskiej XV (1893): 167–214.
47.———. “Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy. II. Senatorowie Świeccy. A. Kasztelanowie.” Złota Księga Szlachty Polskiej XVI (1894): 165–280.
48.———. “Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy. II. Senatorowie Świeccy. B. Wojewodowie.” Złota Księga Szlachty Polskiej XVII (1895): 191–249.
49.———. “Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy. III. Ministrowie.” Złota Księga Szlachty Polskiej XVII (1895): 249–77.