Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.1.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 37, 2015, nr 1
Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich

Autorzy: Piotr Łozowski
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: women family demography towns Poland 13th–15th centuries
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:21 (71-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article contains a review of Polish scientific literature concerning the history of women in the towns in Polish lands in the late Middle Ages. The article fulfils two main objectives: to present the state of development and directions of the analyses, and to outline new research possibilities, especially the ones offered by urban judicial records. The present scientific output of Polish medievalists proves that they are not too much interested in the role of women in the urban communities. In addition to just a few articles that deal with that problem seriously (briefly presenting many spheres of how women functioned in towns), there is a group of studies that treat the subject in a more sophisticated way. At present, the question best analysed is the legal situation of female inhabitants of towns and the problems taking place in the marital relations; the two things are closely related. The question of the professional life of women in the form of their participation in the guilds and retail trade has also been touched on. A lot of space has been devoted to the religious life of townswomen expressed in numerous pilgrimages and donations to ecclesiastical institutions. Undoubtedly, the least investigated sphere is the economic activities of women such as their participation in the credit market, the real estate turnover and commerce. The basic statistical analyses of the material that has been available in the judicial books of Warsaw, Cracow and Wąwolnica has proved their enormous research value. The urban sources (depending on the size of the town in question) offer to researchers hundreds or even thousands of mentions and records that are testimony of women’s participation in various spheres of urban life. Therefore, it is becoming possible to get an insight not only into the women’s activities in credit and real estate markets, but also into the meanders of their family life (inheritance and the like), lawsuits concerning unpaid debts and links with the criminal world. Regrettably, the urban books are still rarely explored and in most cases the quantitative methods are not used.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000.
2.Adam Rutkowski, Kredyt żydowski na rynku lokalnym Warszawy w pierwszej połowie XV wieku, "Przegląd Historyczny" 70, 1979, 2, s. 267-284.
3.Agnieszka Bartoszewicz, Kobieta a pismo w miastach późnośredniowiecznej Polski, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Sylwia Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 117-126.
4.Agnieszka Bartoszewicz, Kobieta w małym mieście późnego średniowiecza (w świetle ksiąg miejskich Sieradza, Szadka, Warty i Łodzi), „Rocznik Łódzki” 43, 1996, s. 37-52.
5.Agnieszka Bartoszewicz, Kobieta w mieście polskim późnego średniowiecza, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura. Studia ofiarowane pani profesor Marii Boguckiej, red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz, Warszawa 2010, s. 171-182.
6.Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
7.Agnieszka Bartoszewicz, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, Warszawa 1997.
8.Aleksandra Książkiewicz, Sprawy małżeńskie w konsystorzu lwowskim w późnym średniowieczu, „Nasza Przeszłość” 109, 2008, s. 287-302.
9.Aleksandra Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin 1984.
10.Alicja Szymczakowa, Pozycja kobiety w średniowiecznej Polsce, [w:] Kobiety o kobietach, s. 11-30.
11.Alicja Szymczakowa, Stan badań nad rodziną szlachecką późnego średniowiecza, [w:] Genealogia – stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. Jan Wroniszewski, Toruń 2003, s. 75-94.
12.Andrzej Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995.
13.Andrzej Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.
14.Andrzej Radzimiński, Obraz kobiety w dokumentach papieskich z okresu pontyfikatu Marcina V (1417-1431), [w:] Kobieta i rodzina, s. 45-56.
15.Andrzej Wyczański, Odnowienie stosunków naukowych z Francją w 1956 roku, „Kwartalnik Historyczny” 100, 1993, nr 4, s. 265-268.
16.Andrzej Wyrobisz, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań i problemów, "Przegląd Historyczny" 77, 1986, 2, s. 305-330.
17.Anetta Głowacka-Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010.
18.Anna Izydorczyk, Rodzina chłopska w Małopolsce w XV-XVI wieku, [w:] „Społeczeństwo Staropolskie”, red. Andrzej Wyczański, t. 3, Warszawa 1983, s. 7-27.
19.Anna Odrzywolska-Kidawa, „Żona dobra dar Boży” – Mikołaj Rej o wyborze kandydatki na żonę, [w:] Kobiety o kobietach, s. 118-135.
20.Anna Pobóg-Lenartowicz, Aktywność kobiet w życiu społeczno-gospodarczym średniowiecznego Śląska, [w:] Kobiety o kobietach, s. 53-65.
21.Anna Pobóg-Lenartowicz, Kobiety w „żywocie większym św. Jadwigi”, [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, Janusz Polaczek, Szymon Wieczorek, Wioletta Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 463-469.
22.Anna Pobóg-Lenartowicz, Przybyłowicz O. M., Refleksje nad badaniami na temat kobiet w średniowiecznej Polsce, [w:] Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. Krzysztof Makowski, Poznań 2014, s. 29-52.
23.Beata Możejko, Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk– Sopot 2010.
24.Beata Możejko, Tło burzliwej historii zaręczyn Anny Pilemann i Maurycego Ferbera, [w:] Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. Wioletta Zawitkowska, Rzeszów 2010, s. 105-117.
25.Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, oprac. Piotr Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014, s. 157-389.
26.Bogdan Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, Wrocław 1956.
27.Cezary Kardasz, Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Toruń 2013.
28.Cezary Kuklo, Badania nad demografią rodzin w mieście doby preindustrialnej, [w:] Struktury demograficzne rodziny, s. 51-78.
29.Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
30.Cezary Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.
31.Cezary Kuklo,, Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony w XVI-XVIII w., "Przegląd Historyczny" 103, 2012, 4, s. 697-731.
32.Christopher Brooke, The Medieval Idea of Marriage, Oxford 1989.
33.Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
34.Erin Jordan, Women, Power and Religious Patronage in the Middle Ages, New York 2006.
35.Ewa Starczewska, Testament kobiety z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 roku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 59, 2011, 3-4, s. 313-316.
36.Ewa Wółkiewicz, Testament Anny Isenecher jako źródło do badań mikrohistorycznych. Próba ustalenia kręgu towarzyskiego śląskiej mieszczanki XIV wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, Seria Zeszyty Historyczne, 2000, 6, s. 385-399.
37.Halina Manikowska, Klasztor żeński w mieście późnośredniowiecznym, "Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 62, 2002, s. 7-50.
38.Hanna Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993.
39.Hanna Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
40.Henryk Samsonowicz, Kobiety w miastach późnego średniowiecza, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, red. Jerzy Dowiat i in., Warszawa 1972, s. 159-168.
41.Henryk Samsonowicz, Zagadnienia demografii historycznej regionu Hanzy w XIV-XV wieku, „Zapiski Historyczne” 28, 1963, z. 4, s. 523-554.
42.Jacek Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1997.
43.Jacek Wiesiołowski, Zmiany pozycji społecznej kobiety w średniowiecznej Polsce, [w:] Kobieta w kulturze, s. 41-46.
44.Jakub Wysmułek, Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 59, 2011, 3-4, s. 305-312.
45.Jan M. Piskorski, Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Poznań-Szczecin 2005.
46.Jan Wroniszewski, Kobieta niezależna z rodziny rycerskiej w średniowieczu, [w:] Kobieta i rodzina, s. 19-33.
47.Janina Gilewska-Dubis, Kobieta w średniowiecznej Polsce w historiografii polskiej od połowy XIX do przełomu XX i XXI wieku. Zarys problematyki, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. Bożena Płonka-Syroka, Janina Radziszewska, Aleksandra Szlagowska, Warszawa 2007, s. 205-250.
48.Janusz Tandecki, Kobieta w rzemiośle wielkich miast pruskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] Kobieta i rodzina, s. 161-172.
49.Jarosław Maliniak, Kobieta w hierarchii urzędniczej średniowiecznego miasta (na przykładzie pisarki miejskiej), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54, 1999, 4, s. 535-538.
50.Jennifer Ward, Women in Medieval Europe, 1200-1500, New York 2003.
51.Jerzy Rajman, Kobieta i mężczyzna w Miechowie, mieście bożogrobców (XIII-XVI w.), [w:] Kobieta i mężczyzna…, s. 209-226.
52.Jerzy Rajman, Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004.
53.Jerzy Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, t. 1-2, Warszawa 2007-2009.
54.Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. Katarzyna Sierakowska, Grażyna Wyder, Zielona Góra 2012.
55.Kobiety i władza w czasach dawnych, red. Bożena Czwojdrak, Agata A. Kluczek, Katowice 2015.
56.Krzysztof Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999.
57.Krzysztof Mrozowski, Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 58, 2010, 2, s. 191-196.
58.Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. 1: (1416–1485), wyd. Adam Wolff, Wrocław 1960.
59.Księga radziecka miasta Starej Warszawy, t. 1: (1447–1527), wyd. Adam Wolff, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
60.Księgi ławnicze krakowskie 1365-1376 i 1390-1397, wyd. Stanisław Krzyżanowski, Kraków 1904.
61.Księgi ławnicze miasta Starej Warszawy z XV w., t. 1: Księga nr 525 z lat 1427–1453, wyd. Stefan Ehrenkreutz, Warszawa 1916.
62.Księgi sądowe miasta Wąwolnicy 1476-1500, wyd. Grzegorz Jawor, Anna Sochacka, Lublin 1998.
63.Leszek Zygner, Kobieta-czarownica w świetle ksiąg konsystorskich z XV i początku XVI w., [w:] Kobieta i rodzina, s. 91-101.
64.Linda Mitchell, Portraits of Medieval Women: Family, Marriage and Politics in England, 1225-1350, New York 2003.
65.Lisa M. Bitel, Women in Early Medieval Europe 400-1100, Cambridge 2002.
66.Łukasz Truściński, Kobieta w obliczu sądu w późnośredniowiecznym Krakowie – sprawy karne, [w:] Per mulierem…, s. 287-297.
67.Madeleine Pelner-Cosman, Women at Work in Medieval Europe, New York 2000.
68.Magdalena Biniaś-Szkopek, Kobiety, mężczyźni i małżeństwo w najstarszych księgach konsystorskich poznańskich, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa 2015, s. 27-36.
69.Małgorzata Delimata, "(...) ipsam idem dux tenerrime et omni affectu diligebat", czyli o więziach małżeńskich w polskim średniowieczu (wybrane przykłady), [w:] Gospodarka, społeczeństwo, s. 91-101.
70.Małgorzata Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004.
71.Małgorzata Delimata, Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534-1605), [w:] Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, red. Andrzej Karpiński, Warszawa 2011, s. 21-37.
72.Małgorzata Mokosa, Kobieta w najstarszej księdze miejskiej Szczecina 1305-1352, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, red. Antoni Gąsiorowski, Poznań 1995, s. 71-78.
73.Marek Sędek, Czy uprawnienia majątkowe kobiet w Starej Warszawie odpowiadały zasadom prawa chełmińskiego, [w:] Warszawa średniowieczna, z.1, red. Aleksander Gieysztor, Warszawa 1972, s. 135-147.
74.Marek Sędek, Instytucje i praktyka prawa chełmińskiego w Warszawie w XV wieku, [w:] Warszawa średniowieczna, z. 2, red. Aleksander Gieysztor, Warszawa 1975, s. 227-237.
75.Marek Sędek, O wzajemnym stosunku prawa ziemskiego i miejskiego na Mazowszu w XV i XVI w., „Rocznik Mazowiecki” 5, 1974, s. 115-132.
76.Margaret W. Labarge, Women in Medieval Life: A Small Sound of the Trumpet, London 1986.
77.Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
78.Maria Bogucka, Gorsza płeć: kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
79.Maria Bogucka, Rodzina w polskim mieście XVI-XVII wieku: wprowadzenie w problematykę, "Przegląd Historyczny" 74, 1983, 3, s. 495-505.
80.Maria Bogucka, Ubóstwo w Gdańsku. Prządki, gręplarki i gręplarze (czesacze) w XVI-XVIII w., [w:] Biedni, bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury, red. Maurice Aymard i in., Warszawa 1992, s. 71-75.
81.Maria Bogucka, Woman in History of Europe. From Antiquity till the Begin of the XXIst Century, Warsaw 2008.
82.Maria Dembińska, Pozycja kobiety wiejskiej w społeczeństwie średniowiecznym w Polsce, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 121-129.
83.Maria Koczerska, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Zenon H. Nowak, Andrzej Radzimiński, Toruń 1998, s. 7-17.
84.Maria Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
85.Martha C. Howell, The Marriage Exchange: Property, Social Place, and Gender in Cities of Low Countries, 1300-1550, Chicago 1998.
86.Martha C. Howell, Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities, Chicago 1986.
87.Mateusz Goliński, Kobiety w lombardzie (na przykładzie Wrocławia w poł. XV w.), [w:] Miasto czyni wolnym: 790 lat lokacji Opola (ok. 1217-2007), red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008, s. 53-58.
88.Mateusz Goliński, Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia: przestrzeń-podatnicy-rzemiosło, Wrocław 1997.
89.Mateusz Goliński, Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy, cz. 1-2, Wrocław 2000-2003.
90.Merry E. Weisner, Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge 2000.
91.Merry E. Weisner, Working Women in Renaissance Germany, New Brundwick 1986.
92.Olga M. Przybyłowicz, Długość życia zakonnic w świetle źródeł średniowiecznych i nowożytnych. Możliwości i propozycje badawcze, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 58, 2010, 1, s. 17-34.
93.Patrycja Gąsiorowska, Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od XIII do końca XVIII wieku, Kraków 2003.
94.Peter Dronke, Women Writers of the Middle Ages: A Critical Study of Texts from Perpetua (†203) to Marguerite Porete (†1310), Cambridge 1984.
95.Piotr Guzowski, Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim, [w:] Struktury demograficzne rodziny, s. 11-31.
96.Piotr Guzowski, Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych, "Przeszłość Demograficzna Polski" 30, 2011, s. 7-23.
97.Piotr Guzowski, Metody badań demograficznych społeczeństw średniowiecznych – perspektywa angielska, "Przeszłość Demograficzna Polski" 28, 2007, s. 7-26.
98.Piotr Łozowski, Demografia rodziny mieszczańskiej w Starej Warszawie w pierwszej połowie XV wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski" 34, 2014, s. 7-24.
99.Piotr Łozowski, O pożytkach z kwantyfikacji w badaniach nad średniowiecznymi testamentami, Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 72, 2012, s. 227-236.
100.Piotr Oliński, Fundacje i legaty religijne kobiet świeckich w wielkich miastach pruskich, [w:] Kobieta i rodzina, s. 143-160.
101.Piotr Oliński, Mieszczanin w trosce o zbawienie. Uwagi o memoratywnych funkcjach fundacji mieszczańskich w wielkich miastach pruskich, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. Halina Manikowska, Hanna Zaremska, Warszawa 2002, s. 347-359.
102.Przemysław Wiszewski, Cysterki trzebnickie w społeczeństwie śląskim: (czwarta ćwierć XIII wieku - pierwsza połowa XIV wieku), [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. Andrzej Wyrwa, Józef Dobosz, Poznań 2000, s. 705-718.
103.Przemysław Wiszewski, Mniszki benedyktyńskie i ich rodziny w średniowieczu na przykładzie opactw śląskich od drugiej połowy XIII do połowy XVI w. (Legnica, Lubomierz, Strzegom), [w:] Kobieta i rodzina, s. 74-84.
104.Przemysław Wiszewski, Mniszki w "czasach przemian": szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV-pocz. XVII wieku, [w:] Hominem quaerere: człowiek w źródle historycznym, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, Wrocław 2008, s. 429-465.
105.Przemysław Wiszewski, Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349 - 1810): struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie, Poznań-Wrocław 2003.
106.Przemysław Wiszewski, Opactwo cysterek trzebnickich w krajobrazie religijnym późnośredniowiecznego Śląska (druga połowa XIV - pierwsza ćwierć XVI w.), [w:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. Andrzej Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek, Poznań 2004, s. 497-504.
107.Przemysław Wiszewski, Opieka nad potrzebującymi w śląskich klasztorach żeńskich w średniowieczu, [w:] Curatores pauperum: źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. Antoni Barciak, Katowice 2004, s. 172-185.
108.Przemysław Wiszewski, Religijność średniowiecznych zakonnic na ziemiach polskich: problem modeli i źródeł na przykładzie opactwa w Trzebnicy (XIII-XV w.), [w:] Animarum cultura: studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. t. 1, Struktury kościelno-publiczne, red. Teresa Manikowska, Wojciech Brojer, Warszawa 2008, s. 353-380.
109.Rafał Kubicki, Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV – początku XVI w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 58, 2010, 2, s. 197-209.
110.Regine Pernoud, Kobieta w czasach katedr, tł. Iwona Badowska, Warszawa 1999.
111.Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, tł. I. Bardowska, Gdańsk 1995.
112.Roman Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992.
113.Ruth M. Karras, Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England, Oxford 1996.
114.Ruth M. Karras, Seksualność w średniowiecznej Europie, tł. Arkadiusz Bugaj, Warszawa 2012.
115.Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010.
116.Stanisław Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5, 1953, s. 80-108.
117.Stanisław Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza, Warszawa 1961.
118.Urszula Sowina, Dziecko w rodzinie krakowskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych w świetle testamentów, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa 2014, s. 47-56.
119.Urszula Sowina, Kobieta w przestrzeni miejskiej w Polsce późnego średniowiecza i początków nowożytności. Niektóre problemy badawcze, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętniki, t. 3, cz. 4, Wrocław 1999, s. 263-276.
120.Urszula Sowina, Sieradz: układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., Warszawa-Sieradz 1991.
121.Urszula Sowina, Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII, red. Maria Dąbrowska, Andrzej Klonder, Warszawa 2002, s. 15-27.
122.Witold Brzeziński, Matka i dzieci w prawie i praktyce sądowej w Wielkopolsce w 2. połowie XIV i początkach XV wieku, [w:] Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 1999, s. 297-315.
123.Witold Brzeziński, Polska rodzina szlachecka w kręgu krewnych matrylateralnych i powinowatych w późnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia, [w:] Człowiek w średniowieczu: między biologią a historią, red. Alicja Szymczakowa, Łódź 2009, s. 127-148.
124.Witold Brzeziński, Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 105-122.
125.Women and Wealth in Late Medieval Europe, red. Theresa M. Earenfight, New York 2010.