Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku

Autorzy: Cezary Kuklo
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: 1843 gubernia grodzieńska parafia Trzcianne rozmieszczenie i struktura ludności stan
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:28 (79-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna cykl publikacji poświęconych opisaniu procesów modernizacyjnych zachodzących w XIX wiekuna obszarach położonych na wschód od Wisły. Jego celem jest przedstawienie stanu, rozmieszczenia i struktury demograficznejpopulacji wiejskiej (chłopi i drobna szlachta) parafii Trzcianne u schyłku I połowy XIX wieku, położonej peryferyjnie w stosunku do przemian zachodzących w Europie. Podstawą źródłową analiz stanowi rękopiśmienny spis mieszkańców parafii z 1843 roku. Badana populacja charakteryzowała się reprodukcją rozszerzoną i niskimi rozmiarami celibatu definitywnego. Dla obu podstawowych grup społecznych mieszkańców parafii, chłopów i drobnej szlachty, szybkie założenie rodziny było nadrzędnym celem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A’Hearn, Brian, Jörg Baten, Dorothee Crayen. „Quantifying Quantitaive Literacy. Age Heaping and the History of Human Capital”. Journal of Economic History 69 (2009), 3: 783–808.
2.Borowik, Przemysław. Podlaska wieś Zubole. Szkic historyczny. Trzcianne: Apogelion Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, 2010.
3.Borowski, Stanisław. „Emigracja i równowaga społeczna podczas rewolucji demograficznej w Europie środkowej i niektórych krajach sąsiednich”, Przeszłość Demograficzna Polski 4 (1971): 241–259.
4.Borowski, Stanisław. „Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach 1807–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 3 (1970): 125–142.
5.Borowski, Stansław. „Zgony i wiek zmarłych w Wielkopolsce w latach 1806–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 1 (1967): 111–130.
6.Brodzicki, Czesław, Donata Godlewska. Łomża w latach 1794–1866. Warszawa: PWN, 1987.
7.Chojecki, Dariusz K. Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871–1913). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.
8.Crayen, Dorothee, Jörg Baten. „New Evidence and New Methods to Measure Human Capital Inequality before and during the Industrial Revolution. France and the US in the Seventeenth to Nineteenth Centuries”, Economic History Review 63 (2010), 2: 452–478.
9.Dobroński, Adam. „Białystok w latach 1796–1864”. W: Historia Białegostoku, red. Adam Czesław Dobroński, 215–280. Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2012.
10.Dobroński, Adam. Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866–1914). Białystok: Sekcja Wydawnicza Filii UW w Białymstoku,1979.
11.Fauve-Chamoux, Antoinette. „Marriage, Widowhood, and Divorce”. W: The History of the European Family, red. David I. Kertzer, Marzio Barbagli, 221–256. Vol. 1: Family life in Early Modern Times 1500–1789. New Haven–London: Yale University Press, 2002.
12.Fijałek, Jan, Władysław Semkowicz, wyd. Kodeks dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej. T. 1: 1387–1507. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948.
13.Gieysztorowa, Irena. „Niewiarygodność statystyki demograficznej ziem polskich w XIX w. i potrzeba jej korekty”, Przeszłość Demograficzna Polski 12 (1980): 179–190.
14.Gieysztorowa, Irena. Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa: PWN, 1976.
15.Guzowski, Piotr. „Spisy ludności w archiwach zachodniej Ukrainy do 1914 r.” (w druku).
16.Guzowski, Piotr, Radosław Poniat. „Spisy spowiednicze z XVIII–XIX w. w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie” (w druku).
17.Henry, Louis. Techniques d’analyse en démographie historique. Paris: INED, 1980.
18.Historia Polski w liczbach, red. Andrzej Jezierski, Andrzej Wyczański. T. 1: Państwo. Społeczeństwo. Warszawa: GUS, 2003.
19.Jańczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego (1815–1830)”. Przeszłość Demograficzna Polski 14 (1983): 3–28.
20.Jańczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego (1830–1844)”. Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 25–49.
21.Jańczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego (1845–1866)”. Przeszłość Demograficzna Polski 17 (1987): 127–164.
22.Jańczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w.” Przeszłość Demograficzna Polski 19 (1994): 47–116.
23.Kaczyńska, Elżbieta. Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1974.
24.Kaźmierczyk, Ewa. „Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 73–101.
25.Kędelski, Mieczysław, Jan Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006.
26.Kowal, Stefan. Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871–1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 1982.
27.Krisań, Maria. Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2008.
28.Kuklo, Cezary. „Dwory i dworki oraz ich mieszka
29.Kuklo, Cezary. „Próba analizy demograficznej rejestracji metrykalnej ślubów w parafii Trzcianne w I połowie XVII w.” Przeszłość Demograficzna Polski 13 (1981): 90–115.
30.Kuklo, Cezary, Juliusz Łukasiewicz, Cecylia Leszczyńska. History of Poland in Numbers. Vol. 3: Poland in Europe. Warsaw: Central Statistical Office, 2014.
31.Kwaśny, Zbigniew. „Ludność Wojciechowa w 1855 r.” Szkice Legnickie 17 (1995): 190–199.
32.Ładogórski, Tadeusz. „Ruch naturalny ludności śląska w latach 1816–1849”. Przeszłość Demograficzna Polski 4 (1971): 61–109.
33.Łukasiewicz, Juliusz. „Miasta w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego do roku 1865. Niektóre problemy”. W: Miasto. Region. Społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, 145–156. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1992.
34.Markowska, Danuta. Rodzina wiejska na Podlasiu 1864–1964. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
35.Maroszek, Józef. Dzieje województwa podlaskiego do 1795 r. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
36.Maroszek, Józef, Arkadiusz Studniarek. Dzieje Trzciannego i obszaru gminy Trzcianne w XV–XX wieku. Trzcianne: Agencja „Benkowski” oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej i Urząd Gminy Trzcianne, 2004.
37.Maroszek, Józef, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś Chojnowo. Szkice historyczny. Białystok: PRO100, Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, 2007.
38.Maroszek, Józef, Arkadiusz Studniarek, Zdzisław Dąbrowski, Edward Marciszewski, Cyprian Szeszko, Józef Mroczko. Podlaska wieś Mroczki. Szkic historyczny. Trzcianne: Apogelion, Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, 2012.
39.Maroszek, Józef, Waldemar Franciszek Wilczewski, oprac. Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego przeze mnie księdza Bazylego Benedykta Guttorskiego dziekana podlaskiego, plebana golniewskiego w roku 1773 miesiąca Novembra dnia 17 iuxta vetus kalendarza sporządzona. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1996.
40.Poniat, Radosław. „Starość ludzi luźnych. Aspekty demograficzne i ekonomiczne”. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1: Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, 133–147. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
41.Piątkowski, Andrzej. Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich w latach 1815–1850. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1990.
42.Rzemieniecki, Konrad. „Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilskich na Podolu w 1827 roku”, Przeszłość Demograficzna Polski 35 (2104): 41–54.
43.Spoorenberg, Thomas. „La qualité des declaration par âge extension et application de l’indice de Whipple modifié”. Population 62 (2007), 4: 847–859.
44.Stemplowski, Ryszard. „Modernizacja – teoria czy doktryna?”. Kwartalnik Historyczny 86 (1979), 3: 741–754.
45.Stępniewska-Holzer, Barbara. żydzi na Białorusi. Studium z dziejów osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
46.Szlaszyński, Jarosław. Przerośl. Dzieje miasta i gminy. Przerośl: Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli, 2009.
47.Wajda, Kazimierz. Migracje ludno
48.Wajda, Kazimierz. „Transformacja demograficzna a industrializacja na przykładzie Prus Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005): 157–166.
49.Wernerowa, Wiesława. „Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784”. Studia Podlaskie 4 (1990): 161–239.
50.Zamorski, Krzysztof. Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910. Kraków–Warszawa: Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, 1989.
51.Zamorski, Krzysztof. Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991.
52.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.