Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Digital competence of the information society)

Authors: Monika Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: digital economy digital competence information society e-skills
Year of publication:2018
Page range:14 (347-360)
Klasyfikacja JEL: O10 J24 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Contemporary society often referred to as information society is subject to changes in the social, economic and technological spheres. The dynamic development and diffusion of modern information and communication technologies leads to significant diversity in terms of usage of ICTs by households and individuals, as well as their digital competencies and skills. The aim of the study was to assess the use of digital technology in the society and to analyze the digital divide, which in case of Poland turns out to be mostly related to the age, educational level, place of residence or income. The author analyzes various types of digital activity and indicates the level of their differentiation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020.
2.Deursen van, A.J.A.M., Dijk van, J.A.G.M. (2014). The Digital Divide Shifts to Differences in Usage. New Media & Society, 16 (3).
3.Dijk van J. (2005). The Deepening Divide. Inequality in the Information Society. London, New Delhi: Sage-Thousand Oaks.
4.Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: JRC Scientific and Policy Reports, Publications Office of the European Union.
5.GUS (2010–2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
6.Harper, S. (2010). Demographic Challenges and Social Security. Societal Challenges and the Capacity to Adapt: Social Security in an Ageing World. Regional Social Security Forum for Europe, Warsaw, Poland, 3–5 March 2010.
7.Horton Jr., F.W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO.
8.Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 (2016). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl.
9.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2010). Europejska agenda cyfrowa. COM/2010/0245 f/2.
10.Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, KBN.
11.MacKay, K., Vogt, Ch. (2012). Information Technology in Everyday and Vacation Contexts. Annals of Tourism Research, 39 (3).
12.Nowak, J.S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. W: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.
13.OECD (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris.
14.Polska cyfrowa – kierunki zmian do 2020 (2014). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych, MAC.
15.Rozkrut, D. (red.) (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016. Warszawa: GUS.
16.Ustawa z 11.09.2015 o osobach starszych. Dz.U. poz. 170.