Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2015.28-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 28 2015
O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.

Autorzy: Arkadiusz Kołodziej
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii
Słowa kluczowe: socjologia morska metodologia subdyscypliny socjologiczne klasyfikacja nauk
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (275-293)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klasyfikacja dyscyplin szczegółowych, ich wyróżnianie, uzasadnianie potrzeby istnienia, a w konsekwencji także rozwijanie, jest jednym z ciekawszych problemów metodologicznych nauk empirycznych. W artykule przedstawione zostaną różne strategie wyróżniania subdyscyplin socjologicznych. Rozważania te będą punktem wyjścia do określenia obecnego statusu naukowego socjologii morskiej jako odrębnej dyscypliny szczegółowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajdukiewicz K., Język i poznanie, Warszawa 1985.
2.Ajdukiewicz K., Podział nauk, [w:] Badania empiryczne w socjologii, t. 1, red. M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997.
3.Banaszak S., Doktór K., Przedmowa, [w:] Problemy socjologii gospodarki, red. S. Banaszak, K. Doktór, Poznań 2008.
4.Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.
5.Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984.
6.Borkowski L., Elementy logiki formalnej, Warszawa 1972.
7.Bönisch A., Futurologia – jej funkcje i cele, Wrocław 1980.
8.Bryniewicz W., Geneza i dzieje socjologii morskiej, Szczecin 2004.
9.Comte A., Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Kęty 2001.
10.Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa 2006.
11.Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
12.Hułas M., Public Sociology jako nowa subdyscyplina naukowa według Michaela Burawoya, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, nr 3 (39).
13.Janiszewski L., Socjologia morska jako nauka, „Socjologia Morska” 1985, t. 1.
14.Janiszewski L., Marynizacja. Przyczynek teoretyczny, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1988, t. 4.
15.Janiszewski L., Morskie społeczności lokalne – propozycja badań socjologicznych, [w:] Morskie społeczności lokalne. Teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin 1991.
16.Jerschina J., Socjologia wychowania – historyczne korzenie, współczesna problematyka i perspektywa metodologiczna, [w:] Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, red. J. Wasilewski, Kraków 1984.
17.Kaczmarczyk-Sowa M., Przebieg i społeczno-kulturowe determinanty konfliktów małżeńskich w rodzinach pracowników gospodarki morskiej, [w:] Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, red. L. Janiszewski, Szczecin 1991.
18.Kehrer G., Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1996.
19.Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1983.
20.Kossecki J., Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
21.Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław 1961.
22.Kowalewski J., Teoria marynizacji. Stan aktualny i perspektywy, „Roczniki Socjologii Morskiej” 2005, t. 16.
23.Krajewski W., Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Warszawa 1998.
24.Leszniewski T., Wasielewski K., Socjologia wychowania w Polsce – pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 2 (209).
25.Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962.
26.Nikołajew J., Społeczne uwarunkowania pracy rybaków dalekomorskich zatrudnionych u armatorów zagranicznych, „Roczniki Socjologii Morskiej” 2000, t. 12.
27.Polańska A., Zawód rybaka morskiego w Polsce, Gdynia 1965.
28.Porada J., Kultura i socjologia morska w dobie globalizmu, Szczecin 2004.
29.Sadaj B., Zawody i stanowiska w ocenie mieszkańców województwa szczecińskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 1966, z. 2–3.
30.Spencer H., Wstęp do socjologii, Warszawa 1884.
31.Strawiński W., Jedność nauki, redukcja, emergencja. Z metodologicznych i ontologicznych problemów integracji wiedzy, Warszawa 1997.
32.Such J., Klasyfikacja nauk, [w:] Filozofia a nauka, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P.J. Smoczyński, Wrocław 1987.
33.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
34.Sztompka P., Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.
35.Thurow R., Funkcje ekonomiczne rodzin pracowników gospodarki morskiej, [w:] Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, red. L. Janiszewski, Szczecin 1991.
36.Turner J.H., Stets J.E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.
37.Turowski J., Socjografia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002.
38.Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.