Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Boecjusza idea duszy i poznania Boga na podstawie dzieła De consolatione filosofiae

Autorzy: Olga Cyrek ORCID
Słowa kluczowe: dusza wieczność Logos Boska Racjonalność opatrzność
Rok wydania:2022
Liczba stron:37 (19-55)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 321

Abstrakt

Tematem artykułu jest idea duszy, jej poznanie i droga do Boga rozpatrywana w dziele De consolatione philosophiae autorstwa Boecjusza – myśliciela późnej starożytności. Rozważania nad duszą łączą się z koncepcją Logosu, opatrzności Boga i wieczności.Boecjusz zakłada, że połączenie duszy i ciała jest dla duszy zniewoleniem, stanowi swoistą jej degradację. Dusza bowiem odwiecznie związana jest ze Źródłem, czyli Bogiem, i do niego pragnie wrócić, gdyż tylko Bóg stanowi jej szczęście. Dusza pierwotnie, „przed” wcieleniem w ciało, była czystym duchem, lecz w świecie materialnym musi zmagać się z namiętnościami ciała, stąd istotne jest, by w procesie wznoszenia się do Boga ujarzmiać zmysłowość. Dusza, żyjąc w fizykalnym ciele, niejako „zapomniała”, kim naprawdę jest. By wznieść się ku Bogu, musi ponieść znaczny wysiłek i przejść przez proces anamnezy, o którym pisał Platon. Proces ten polega na tym, że dusza „przypomina” sobie wiedzę, którą od zawsze ma w sobie. Dusza zakorzeniona jest w Logosie, Boskiej Racjonalności, i z niej czerpie swoją wiedzę. Stąd też zawsze odczuwa pragnienie zjednoczenia z Bogiem, chociaż w świecie materialnym wzrok duszy został przytłumiony, a ułomne władze poznawcze, jakimi dysponuje człowiek, nie pozwalają na pełne poznawanie rzeczywistości. Indywidualna świadomość istoty stworzonej żyje tak naprawdę tylko w swojej teraźniejszości, a rzeczywistość poznaje sekwencyjnie z momentu na moment. Żadne stworzenie nie ogarnia rzeczywistości całej naraz, tak jak Byt absolutny, który jako opatrzność wszystkim rozporządza i wszystkim bytom przydziela określone miejsce w hierarchii Wszechświata. Boecjusz porusza problem opatrzności, która jest przeznaczeniem, rozporządzeniem stworzonego świata. Według myśliciela opatrzność jednak nie odrzuca wolnej woli istot świadomych, które mają swobodę działania. Opatrzność to rozumny plan Boga, zasada kreacji, czyli Logos – Racjonalność, Świadomość Boga.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Teksty źródłowe
2.Boethius, The Theological Tractates The Consolation on Philosophy, wyd. H. F. Stewart, E.K. Rand, Cambridge–Harvard–London 1962.
3.Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tł. W. Olszewski, Warszawa 1962.
4.Opracowania
5.Cooper L., A Concordance of Boethius. The Five Theological Tractates and the Consolation of Philosophy, Cambridge 1928.
6.Craig W.L., Divine Eternity, [w:] The Oxford Handbook of Philosophical Theology, red. Th.P. Flint, M.C. Rea, Oxford 2009, s. 145–166.
7.Helm P., Eternal God, New York 1988.
8.Minar E.L., The Logos of Heraclitus, „Classical Philology” 34 (1939), s. 340–341.
9.Senor Th.D., The Real Presence of an Eternal God, [w:] Metaphysics and God. Essays in Honor of Eleonore Stump, red. K. Timpe, London–New York 2008, s. 39–60.
10.Świeżawski S., Boethius ostatni Rzymianin, Lwów 1935.
11.Wroński S., Charakterystyka klasycznej definicji osoby u Boecjusza i jej punkt wyjścia, „Studia Mediewistyczne” 19 (1978), z. 2, s. 109–115.
12.Yates J., The Timelessness of God, Lanham 1990.