Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Pomoc rodzicom w akceptacji kontynuowania ciąży po negatywnej diagnozie prenatalnej

Autorzy: Iwona Rawicka ORCID
Słowa kluczowe: chore dziecko negatywna diagnoza prenatalna poczęte dziecko prawo do życia
Rok wydania:2022
Liczba stron:20 (167-186)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 233

Abstrakt

Życie ludzkie zaczyna się z chwilą poczęcia. W świetle nauki płód ludzki jest człowiekiem i, jak każdy człowiek, już od momentu poczęcia nabywa zarówno prawo do życia, jak i wszelkie inne prawa człowieka. Dla respektowania tych praw ważny jest okres przygotowania rodziców do rodzicielstwa w sferze psychicznej, fizycznej, jak i materialnej, zarówno w aspekcie osobistym, jak i medycznym. W opiece perinatalnej istotne są: prawidłowa opieka nad kobietami w ciąży, dostęp do badań specjalistycznych i trójstopniowy system opieki prenatalnej oraz promowanie prawidłowego stylu życia i odżywania. W przypadku, gdy diagnoza postawiona podczas badań prenatalnych wskazuje na obciążenie płodu chorobą, można podjąć próbę leczenia w czasie ciąży oraz zaplanować poród w wysokospecjalizowanym ośrodku, gdzie dziecko otrzyma właściwą pomoc tuż po porodzie. Jeżeli natomiast współczesna medycyna nie jest w stanie pomóc choremu dziecku, należy podczas opieki perinatalnej przygotować rodziców na niepomyślne zakończenie ciąży oraz na nieuchronną śmierć ich dziecka. Zgodnie z obowiązującym obecnie polskim prawem kobieta – matka, czy wspólnie rodzice, nie mogą podjąć decyzji o zakończeniu ciąży w przypadku stwierdzenia u nienarodzonego dziecka wady wrodzonej, skutkującej upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. W związku z tym szczególnej uwadze należy poddać proces akceptacji kontynuowania ciąży po negatywnej diagnozie prenatalnej przez rodziców, zwłaszcza przez matki. Troska o dziecko jest podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Nie jest, jak głosi część opinii publicznej, jedynie kwestią światopoglądu czy też tzw. prawem religijnym. Pomoc rodzicom w akceptacji kontynuowania ciąży w przypadku stwierdzenia wady płodu wymaga zarówno profesjonalnej pomocy o charakterze medycznym, jak również psychologicznym, psychoterapeutycznym, pedagogicznym i duchowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakiera L., Szczerbal J., Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet, „Polskie Forum Psychologiczne” 23 (2018) 1, s. 102–121.
2.Baranowska A., Rola psychologa po rozpoznaniu nieprawidłowości u płodu, „Życie i Płodność” (2017), s. 101–108.
3.Bartnik C.S., Człowiek od poczęcia osobą, „Teologia w Polsce” 4 (2010) 1, s. 5–11.
4.Biały S., Hospicjum jako forma opieki perinatalnej w celu zapobiegania zjawisku aborcji, „Studia nad Rodziną” 22 (2018) 2, s. 77–90.
5.Bień A., Iwanowicz-Palus G., Włoszczak-Szubzda A., Witkowska M., Ciężarne niepełnoletnie – współczesny problem bio-psycho-społeczny, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 21 (2015) 2, s. 125–131.
6.Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000.
7.Blicharz J., Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku – ramy normatywne, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 127 (2021), s. 15–18.
8.Bomba-Opoń D., Wielgoś M., Standardy Opieki Okołoporodowej w przypadkach występowania określonych powikłań, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 1 (2016) 1, s. 1–9.
9.Boratyńska M., Staranność badań prenatalnych i jej konsekwencje dla zdrowia przyszłego dziecka, „Przegląd Prawa Medycznego” 2 (2020) 4, s. 37–77.
10.Borowski D., Pietryga M., Basta P., Cnota W., Czuba B., Dubiel M., Fuchs T., Huras H., Iciek R., Jaczyńska R., Kaczmarek P., Kosiński P., Kwiatkowski S., Nocuń A., Pomorski M., Ropacka-Lesiak M., Rybak-Krzyszkowska M., Sieroszewski P, Węgrzyn P., Wiecheć M., Wielgoś M., Zimmer M.,
11.Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2020 rok, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 5 (2020) 2, s. 63–75.
12.Chazan B., Etyka postępowania lekarskiego w położnictwie i ginekologii, [w:] Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej, red. A. Urbański, M. Żebrowski, E. Nowakowska, A. Gręzia, Gdańsk 2008, s. 349–353.
13.Cygorijni K., Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka, https://archiwalna.pro-life.pl/baza-wiedzy/teksty/materialy-do-pobrania/attachment/naukowcy-i-lekarze-o-poczatku-zycia-czlowieka (21.10.2021).
14.Dangel J., Diagnostyka prenatalna – mity i rzeczywistość, „Nauka” 3 (2007), s. 31–47.
15.Depczyńska K., Śmigiel R., Patkowski D., Przepuklina pępowinowa i wytrzewienie wrodzone – różnice i podobieństwa w etiologii, diagnostyce oraz postępowaniu z noworodkiem, „Pediatria Polska” 89 (2014) 4, s. 277–284.
16.Durlak W., Kwinta P., Odległe następstwa wcześniactwa związane z układem oddechowym, „Pediatria po Dyplomie” 1 (2017), s. 61–71.
17.Dziedzic J., Pastoralno-teologiczne aspekty straty dziecka poronionego i martwo urodzonego, Kraków 2021.
18.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Najnowszy raport na temat substancji działających szkodliwie na rozrodczość, Luksemburg 2016.
19.Eurostat Statistics Explained, Marriage and Birth Statistics – New Ways of Living Together in the EU, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive: Marriage_and_birth_statistics__new_ways_of_living_together_in_the_EU#Births (21.10.2021).
20.Garrone G., Przecież to dziecko! Świadectwa o dramacie aborcji, Kraków 2001.
21.Głuszak T., Jan Paweł II o wartości życia, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/pk201411-jp2_godnosc.html (30.11.2021).
22.GUS, Ludność,„Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej” (2021), s. 207.
23.Guzdek P., Guzdek S., Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców – aspekt biomedyczny, „Roczniki Teologiczne” 67 (2020) 10, s. 39–58.
24.Hallman M., Premature Birth and Diseases in Premature I: Common Genetic Background?,„The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine” 25 (2012) 1, s. 21–24.
25.Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005.
26.Jarzębińska A., Od diagnozy do towarzyszenia w żałobie – wsparcie rodzin z dzieckiem z wadą letalną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 22 (2018), s. 375–391.
27.Kiersnowska I., Bączek G., Walewska D., Węgrzyn P., Zachowania zdrowotne pierworódek po 35. roku życia, „Fides et Ratio” 43 (2020) 3, s. 165–176.
28.Kodeks Etyki Lekarskiej, art. 39.
29.Kornas-Biela D., Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów, „Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo” 4 (2008), s. 15–27.
30.Koss J., Rudnik A., Bidzan M., Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka, „In Family Forum” 4 (2014), s. 183–201.
31.Kowalczyk B., Poronienia, https://mediweb.pl/poronienie (28.10.2021).
32.Kreeft P., Aborcja? Trzy punkty widzenia, Warszawa–Kraków 2007.
33.Krzeszowiak J., Śmigiel R., Rola i zadania położnej jako członka zespołu sprawującego opiekę nad ciężarną pacjentką z rozpoznaną wadą letalną u płodu, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 6 (2016) 1, s. 57–61.
34.Kübler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, Warszawa 2000.
35.Kwiatkowski O., Wołoszyn F.J., Problemy etyczne wiążące się z diagnostyką prenatalną, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 20 (2020) 2, s. 133–137.
36.Latos-Bieleńska A., Genetyczne przyczyny poronień samoistnych, https://www.genesis.pl/akademia--wiedzy/genetyczne-przyczyny-poronien-samoistnych, (10.08.2020).
37.Ledwoń M., Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 36 (2002), s. 244–251.
38.Lisowska S., Ryzyko związane z ciążą po 35 roku życia, „Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie Małopolskie Pielęgniarki i Położne” 6 (2013), s. 12–13.
39.Machaj-Szczerek A., Stankowska I., Przekonania dotyczące macierzyństwa – badania własne, „Pielęgniarstwo Polskie” 49 (2013) 3, s. 176–186.
40.McNair T., Altman K., Miscarriage and Recurrent Pregnancy Loss, [w:] The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics, red. J.K. Hurt, M.W. Guile, J.L. Bienstock, H.E. Fox, E.E. Wallach, Philadelphia 2012, s. 438–447.
41.Mikołajczyk-Lerman G., Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 39 (2011), s. 73–90.
42.Mudrak E., Starzejące się społeczeństwo jako jeden z problemów współczesnego świata, „Humanizacja Pracy” 301–302 (2020) 3–4, s. 7–18.
43.Muszala A., Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?, [w:] Człowiek – od kiedy?, red. R. Słowiński, Poznań 2013, s. 85–120.
44.Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu, Lublin 2006.
45.Pawłowska-Jaroń H., Orłowska-Popek Z., Problemy rozwojowe dzieci przedwcześnie urodzonych z perspektywy logopedycznej, „Logopaedica Lodziensia” 3 (2019), s. 149–162.
46.Pietryga M., Toboła K., Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna – możliwości technik 3D, „Ginekologia Pietrzak H., Prawo do życia, jego nienaruszalność i nie rozporządzalność:aspekty prawno-karne, „Prawo Kanoniczne” 56 (2013) 2, s. 145–164.
47.Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej, Ginekologia Polska” 80 (2009) 5, 390–393.
48.Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu, http://www.femmed.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/rekomendacjaopiekaprzedporodowa.pdf (22.10.2021).
49.Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych UNFPA) w sprawie zdrowia reprodukcyjnego (Racot, 26–28 marca 2004 r.), „Przegląd Menopauzalny” 3 (2004) 3, s. 8–10.
50.Prentice D., Sander Lee T., Wyjątkowy od pierwszego dnia, https://www.kofc.org/pl/columbia/detail/unique-from-day-one.html (29.01.2022).
51.Rabiega-Gmyrek D, Olejniczak T., Niepsuj-Biniaś J., Guglas-Bochyńska B., Jachowski P., Latos-Bielańska A., Opala T., Aberracje chromosomowe jako przyczyna poronień samoistnych, „Ginekologia Polska 86 (2015) 5, s. 357–361.
52.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1756.
53.Rymaszewska J., Szcześniak D., Cubała W.J., Gałecki P., Rybakowski J., Samochowiec J., Szulc A.,
54.Dudek D., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym, cz. 3: Postępowanie w wypadku utraty ciąży oraz niepowodzeń w leczeniu niepłodności metodą in vitro, „Psychiatria Polska” 53 (2019) 2, s. 277–292.
55.Ryś M., Zespoły zaburzeń po przerwaniu ciąży. Doniesienia z badań, Warszawa 1994.
56.Rzewucka P., Tożsamość rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w przekazie medialnym, [w:] Teoretyczno empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii, red. K. Salomon, K. Kutek-Sładek, B. Karcz, Kraków 2021, s. 117–132.
57.Slosorz B., Kontakt z dzieckiem przed urodzeniem, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2 (2019) 59, s. 145–149.
58.Słomko Z., Ginekologia, Warszawa 2008.
59.Sobas M., Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody doznane przed urodzeniem. Praca doktorska, Katowice 2021.
60.Stadnicka G., Iwanowicz-Palus G., Pilewska-Kozak A.B., Choroby współistniejące, [w:] Opieka przedkoncepcyjna, red. G. Stadnicka, Warszawa 2009, s. 125–130.
61.Stańczak, J., Stelmach, K., Urbanowicz, M. (Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy), Opracowanie w ramach projektu EUROSTATu dotyczącego dzietności, zawierania i rozpadu małżeństw oraz stanu cywilnego ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf (21.10.2021).
62.Suchodolska R., Wpływ choroby dziecka przewlekle chorego na funkcjonowanie rodziny, https://www.profesor.pl/publikacja,17760,Referaty,Referat-Wplyw-choroby-dziecka-przewlekle-chorego-na-funkcjonowanie-rodziny (5.11.2021).
63.Szefczyk-Polowczyk L., Wengel-Woźny K., Respondek M., Pudło H., Opieka prenatalna nad matką dziecka niepełnosprawnego, „Journal of Education, Health and Sport” 5 (2015) 6, s. 321–332.
64.Szmyd K., Śmigiel R., Królak-Olejnik B., Propozycje postępowania z noworodkiem po urodzeniu w przypadku rozpoznania wady letalnej w okresie prenatalnym, „Pediatria Polska” 89 (2014) 6, s. 389–394.
65.Szukalski P., Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się jako pozamałżeńskie, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny” 6 (2017), s. 1–6.
66.Szuryga-Kołacz M., Wpływ aborcji na relację małżeńską i rodzinną, „Rozprawy Społeczne” 7 (2013) 2, s. 126–136.
67.Szymczyk M., Diagnostyka prenatalna wyzwaniem moralnym, „Fides et Ratio” 29 (2017) 1, s. 89–100.
68.Tytko M.M., Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku „Służba Życiu”, [w:] Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 705–748.
69.Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 175, 2052.
70.Walentynowicz-Moryl K., Utrata ciąży jako wyzwanie dla kobiecości – analiza doświadczeń kobiet znajdujących się w sytuacji utrudnionej prokreacji, „Rocznik Lubuski” 42 (2016) 1, s. 339–381.
71.Willke B., Willke J., Aborcja. Pytania i odpowiedzi, Gdańsk 1991.
72.Wojtyłko-Gołowkin A., Bagłaj M., Wojtyłko A., Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych, „Puls Uczelni” 8 (2014) 1, s. 26–29.
73.Zamelski P., Ochrona prawa dziecka do życia – wybrane zagadnienia, [w:] Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2012, s. 89–121.
74.Zaworska-Nikoniuk D., Doświadczanie późnego macierzyństwa – narracje kobiet, „Edukacja Dorosłych” 1 (2019), s. 53–69.
75.Ziemiński I., Metafizyka śmierci, Kraków 2010.
76.Zięba A., Zablokujemy śmiercionośną pigułkę „dzień po”!, „Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki” 2–3 (2015) 37–38, s. 18–19.
77.I. Rawicka, Pomoc rodzicom w akceptacji kontynuowania ciąży po negatywnej diagnozie prenatalnej, „Studia Paradyskie” 32 (2022), s. 167–186. https://doi.org/10.18276/sp.2022.32-08