Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2022 (40)

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
1.

Konstytucyjny status zawodów i samorządów prawniczych


(Constitutional status of legal professions and legal self-government)
9 (9-17) Andrzej Bałaban More
2.

Konstytucyjne standardy określające pozycję samorządów osób wykonujących zawody zaufania publicznego


(Constitutional standards that define the position of self-governments of persons who practice professions of public trust)
24 (19-42) Jerzy Ciapała More
3.

Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym – uwagi krytyczne


(Protection of attorney-client privilege in the Polish criminal and civil proceedings – critical comments)
14 (43-56) Kamil Dąbrowski More
4.

Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych


(Disciplinary liability of probation officers)
14 (57-70) Marta Jasińska More
5.

Udział przedstawicieli zawodów świadczących pomoc prawną w dostępie do tych zawodów


(Participation of members of legal counselling professions in access to practicing these professions)
16 (71-86) Monika Kępa More
6.

Klauzula generalna dobrych obyczajów jako jedna z przesłanek wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego


(A general clause of good conduct as one of the conditions for practising the profession of an attorney-at-law)
14 (87-100) Angelika Koman-Bednarczyk More
7.

Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego


(Tax advisor as a profession of public trust)
12 (101-112) Monika Münnich More
8.

Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego jako funkcjonariusza zaufania publicznego


(Liability of a property appraiser as an officer of public trust)
14 (113-126) Paweł Niewęgłowski More
9.

Kapelan więzienny: osoba godna zaufania czy wykonująca zawód zaufania publicznego? Rozważania na tle wykonawstwa kary


(A prison chaplain: a trustworthy person or a person practicing a profession of public trust? A discussion in the context of execution of a sentence)
20 (127-146) Jerzy Nikołajew More
10.

Zawód farmaceuty jako zawód zaufania publicznego – uwagi w kontekście normatywnym przewinienia zawodowego oraz nadzoru samorządu zawodowego


(A pharmacist as a profession of public trust – comments in the normative context of professional misconduct and supervision by a professional self-government)
12 (147-158) Jolanta Pacian More
11.

Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR 38/17


(Disciplinary liability for representing a client who abuses the law – a discussion in the context of a disciplinary case of an attorney-at-law, ref. no. OSD/KR 38/17)
15 (159-173) Bartosz Wilk More
12.

Zapewnienie przez notariusza bezpieczeństwa obrotu – oczekiwania a rzeczywistość


(A notary ensuring security of transactions – expectations versus reality)
10 (175-184) Rafał Wrzecionek More
13.

Zawód zaufania publicznego z perspektywy zawodów medycznych – rozważania terminologiczno-definicyjne


(Medical professions of public trust – terminological and definitional considerations)
26 (185-210) Iwona Wrześniewska-Wal More
14.

Oznaczenie inkasenta poprzez cechy indywidualne – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 744/20


(Designation of a tax collector by individual characteristics - commentary to the judgment of the Provincial Administrative Court in Gdańsk of 14 October 2020, I SA/Gd 744/20)
10 (213-222) Wiktor Gnych-Pietrzak, Bartosz Namieciński More
15.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 27 kwietnia 2021 roku (I ACa 951/21)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 27 April 2021 (I ACa 951/21))
55 (225-279) --- More
16.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 29 kwietnia 2021 roku (II AKa 7/21)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 29 April 2021 (II AKa 7/21))
7 (281-287) --- More
17.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 roku (I SA/Sz 794/21)


(Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 2 February 2021 (I SA/Sz 794/21)
25 (291-315) --- More
18.

Konrad Garnowski, Wykonywanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020


(Konrad Garnowski, Wykonywanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym [Performing the contract of carriage of goods in road, rail and air transport], Wolters Kluwer, Warszawa 2020)
6 (319-324) Kinga Michałowska More
19.

Uwe Wesel, Wozu Latein, wenn man gesund ist? Ein Bildungsbericht, C.H. Beck, München 2022

5 (325-329) Maciej Jońca More
20.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Szczecin, 28 stycznia 2022 r.


(National Scientific Conference “25 years of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice”, Szczecin, 28 January 2022)
5 (333-337) Agata Szwed More
21.

Seminarium naukowe „Prawo międzynarodowe, unijne i bankowe wobec zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę”, 9 marca 2022 roku


(Scientific seminar “International, EU and banking law in the face of Russia’s armed aggression against Ukraine”, 9 March 2022)
3 (339-341) Łukasz Rupniak More