Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2022 (39)

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
1.

Rozważania nad wsparciem osób starszych w obrocie cywilnoprawnym


(A discussion on supporting the elderly in legal transactions)
14 (9-22) Małgorzata Balwicka-Szczyrba More
2.

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Polsce z perspektywy prawa, badaczy społecznych i społeczeństwa polskiego


(Social inclusion of people with disabilities in Poland from the perspective of law, social researchers and Polish society)
14 (23-36) Anna Daszewska More
3.

Problematyka równości i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku normatywnym Rady Europy


(Equality and social inclusion of persons with disabilities in the normative acquis of the Council of Europe)
17 (37-53) Aleksander Gadkowski, Tadeusz Gadkowski More
4.

Rozwiązania prawne w refundacji leków oraz produktów medycznych dla diabetyków na tle porównawczym w wybranych krajach europejskich


(The legal procedure for obtaining drug reimbursement for diabetics in a comparative approach)
15 (55-69) Marta Hylewska More
5.

Prawo do pomocy humanitarnej osób z niepełnosprawnością w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych


(The right to humanitarian assistance for persons with disabilities in the light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
18 (71-88) Zuzanna Kulińska-Kępa More
6.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego. Wybrane problemy


(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities in light of international law. Selected problems)
27 (89-115) Jerzy Menkes More
7.

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych – wrogowie czy sojusznicy?


(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the idea of a treaty on the rights of older persons – enemies or allies?)
12 (117-128) Barbara Mikołajczyk More
8.

Prawo do edukacji osób z niepełnosprawnościami w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Czy lekcja została odrobiona?


(Right to education of persons with disabilities during the COVID-19 pandemic crisis. What has been the hard lesson to learn?)
14 (129-142) Małgorzata Myl More
9.

Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny


(Social inclusion of women and children with disabilities vis-a-vis armed conflict)
18 (143-160) Joanna Nowakowska-Małusecka More
10.

Głusi w labiryncie prawa. Sytuacja prawna głuchoniemych w polskim systemie prawnym w obszarze prawa spadkowego


(The deaf in the maze of law)
24 (161-184) Jacek Sobczak More
11.

Ojcostwo mężczyzny z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia roli w perspektywie inkluzji społecznej


(Fatherhood of a man with a disability – possibilities and limitations of the role in the perspective of social inclusion)
17 (185-201) Magdalena Wałachowska More
12.

Wprowadzenie w błąd członka zarządu co do sytuacji finansowej spółki jako okoliczność wyłączająca winę w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 czerwca 2021 r., I SA/Gl 446/21


(Misrepresentation of a management board member regarding the company’s financial standing as a circumstance that excludes fault in not filing for bankruptcy. Critical commentary to the judgment of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 18 June 2021, case file I SA/Gl 446/21)
19 (205-223) Szymon Balcarek More
13.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 2020 roku (III AUa 129/20)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 30 June 2020 (III AUa 129/20))
14 (227-240) --- More
14.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 31 marca 2021 roku (I AGa 110/20)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 31 March 2021 (I AGa 110/20))
22 (241-262) --- More
15.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 roku (I SA/Sz 931/21)


(Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 26 November 2021 (I SA/Sz 931/21))
11 (265-275) --- More
16.

Radek Rafał Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-744-8, ss. 378


(Radek Rafał Wasilewski – Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Evidence proceedings before the President of the Office of Competition and Consumer Protection], C.H. Beck, Warszawa 2020)
10 (279-288) Łukasz Dawid Dąbrowski More
17.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych” Warszawa, 25–26 listopada 2021 roku


(National Scientific Conference “International law in the face of social challenges”, Warszawa, 25-26 November 2021)
3 (291-293) Agata Szwed, Karolina Słotwińska More
18.

Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku


(National Scientific Conference named after Professor Stanisław Czepita, “On the understanding of law and jurisprudence”, Szczecin, 25-26 November 2021)
8 (295-302) Jakub Cieśla, Patryk Kupis More