Search

Result: Found records: 48.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
2. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
3. Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
4. Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
5. ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
6. STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA MECHANIZMU TRANSMISJI IMPULSÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ W LATACH 1984–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
7. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
8. Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
9. Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
10. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
11. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
12. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
13. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
14. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
15. Spółka miejska w usługach komunalnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
16. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
17. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
18. Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
19. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
20. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
21. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
22. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
23. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
24. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
25. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Go to
26. Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
27. Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
28. Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
29. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part II. Does Higher Intensity Means Better Outcome?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
30. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
31. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
32. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
33. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
34. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
35. Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
36. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
37. Robo-advisors in asset management – the experience from Germany
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
38. Characteristics of a new variant of rabbit haemorrhagic disease virus – RHDV2
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
39. Zwrot nakładów z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty drugiego małżonka a ius retentionis – pytanie o celowość poszerzania katalogu wyjątków wymienionych w art. 461 § 2 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
40. Reimbursement of the expenditures from the joint property of the spouses on the real estate constituting personal property of one of them – is it possible to extend the exceptions to the retention right
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
41. Analysis of Training Loads among Swimmers with Disabilities during Specific Preparation Period
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
42. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Go to
43. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
44. Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Go to
45. I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26–28 listopada 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Go to
46. „Chagallisch“: Zur Ästhetik der Luft in lyrischen Texten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
47. Aktywność posłów IX kadencji Sejmu RP na TikToku – analiza zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
48. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
Page