Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Kwestia całościowego podejścia do człowieka

Autorzy: Wojciech Misztal
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: medycyna media duchowość człowiek antropologia
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (121-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestię całościowego (holistycznego) podejścia do osoby ludzkiej. Z szerokiego spektrum właściwego dla tej problematyki uwzględniono następujące trzy obszary życia: (1) duchowość, (2) komunikację społeczną, (3) troskę o zdrowie. Odwołano się do uznawanych, ze względu na oddziaływanie, za szczególnie istotne dla wskazanej tematyki danych, w tym do Biblii, nauczania Kościoła katolickiego, informacji medialnych jako związanych z podejściem do człowieka informacji powiązanych z szeroko rozumianą troską o zdrowie i z podejściem do osoby ludzkiej. Dane te zostały podzielone i przedstawione z uwzględnieniem obszaru duchowości, komunikacji międzyosobowej i troski o zdrowie. Wskazano na potrzebę coraz pełniejszego uwzględniania holistycznego podejścia do osoby ludzkiej jako warunku dobrej komunikacji i skutecznej troski o zdrowie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie „Caritas in veritate”, 29.06.2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html (9.07.2009).
2.Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est”, 25.12.2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html (28.01.2006).
3.Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia, 24.01.2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-worldcommunications-day.html (1.03.2015).
4.Benedykt, Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum caritatis”, 22.02.2007, http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis. html (16.03.2007).
5.Donohue J.M., Eight Principles of Resurrectionist Spiritualitys Applied to Undergraduate Teaching, w: W. Mleczko (red.), Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa. Resurrectionists: Towards the Spiritual Rebirth of Society, Kraków 2015, s. 105–126.
6.Fitzmyer J.A., Pauline Theology, w: R.E. Brown i in. (eds.), The New Jerome Biblical Commentary, London 1992, s. 1382–1416.
7.Franciszek, Encyklika poświęcona trosce o wspólny dom „Laudato si’”, 24.05.2015, http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf (18.06.2015).
8.Franciszek Salezy, Wybór pism, wyboru dokonał, z jęz. francuskiego tłum. i wstępem poprzedził J. Rybałt, Warszawa 1956.
9.Goffi T., Uomo, w: E. Ancilli i in. (ed.), Dizionario enciclopedico di spiritualità, Roma 1992, t. III, s. 2594–2601.
10.Gogola J.W., Teologia komunii z Bogiem, wyd. 2 poprawione, Kraków 2003.
11.Green J.B., Death of Christ, w: G.F. Hawthorne i in. (eds.), Dictionary of Paul and His Letters, Downers Grove–Leicester 1993, s. 201–209.
12.Gurba K., Hyde Park czy przedsionek dziennikarstwa, w: I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Lublin 2011, s. 95–106.
13.Langemeyer G., Antropologia teologiczna (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, red. W. Beinert), tłum. J. Fenrychowa, Kraków 2000, traktat IV.
14.Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 201.
15.Misztal W., Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem, Kraków 2010.
16.Misztal W., Modlitwa uzdrowionego, w: S. Koperek (red.), Ante Deum stantes, Kraków 2002, s. 437–453.
17.Nęcek R., Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża Franciszka, Kraków 2014.
18.Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Kościół, narkotyki i narkomania, Poznań 2006, s. 37.
19.Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Scociali Le comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali, 1.05.1973, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communications/documents/hf_pvi_mes_19730501_vii-com-day.html (19.06.2015).
20.Ratzinger J., Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, w: L. Balter i in. (red.), Naród, wolność, liberalizm, Poznań 1994, s. 183–197.