Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Customers’ Communication Habits and the Search for Modern Forms of Promotion on the Culture Market)

Authors: Wioletta Krawiec
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Kamila Szymańska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Keywords: marketing communication tools of promotion theatres
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (171-181)
Klasyfikacja JEL: M00 M14 Z11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is to identify the expectations of the customers of the theatrical institutions towards the use of traditional and modern forms of promotion, including the channel of communication and content of the messages. The basis for empirical studies is provided by the results of the preliminary research carried out in 2016 among customers of theatres. There are presented in the article the results of the research on the sample of 496 individuals in 16 major cultural centers in Poland (in Kraków, Wrocław, Szczecin and Rzeszów). They constitute only a part of the research sample involved in the research as part of a research project conducted at the Faculty of Management of University of Łódź by the Department of Marketing at the turn of 2015/2016.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajdak, A.(red.). (2013). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 140.
2.Jaskuła, Ł. (26.01.2016). Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!]. Pobrano z: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynku-dobr-i-uslug-kultury-kultura-sie-liczy/ (21.03.2016).
3.Kukołowicz, T. (red.). (2015). Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
4.Kultura i sztuka, Działalność sceniczna i wystawiennicza. Teatry (14.11.2015). Bank Danych Lokalnych, GUS. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica (15.04.2016).
5.Laberscheck, M. (7.07.2011). Nowe trendy w promocji polskich teatrów. Pobrano z: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/ (21.03.2016).
6.Pawlicka, K. (2014). Innowacje rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989. W: J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań (s. 47‒58). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
7.Płoski, P. (2009). Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989‒2009. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8.Rydel, M. (red.). (2001). Komunikacja marketingowa. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
9.Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: PWE.
10.Wiktor, J.W. (2016). Komunikacja marketingowa. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Wróblewski, Ł. (2012). Strategie marketingowe w instytucjach kultury. Warszawa: PWE.