Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.4-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2017
Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych

Autorzy: Grzegorz Dutka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: zagrożenia migracyjne badania sondażowe kryzys migracyjny imigranci uchodźcy opinie Polaków
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (67-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, w jakim stopniu Polacy dostrzegają zagrożenia migracyjne, jak sytuują je na tle innych zagrożeń, jak zapatrują się na kryzys migracyjny oraz na przyjmowanie imigrantów i uchodźców, w jakim stopniu zmieniało się poczucie zagrożenia w ostatnich latach, a także, jakie cechy społeczne i demograficzne istotnie rzutowały na percepcję w tym zakresie. Autor dokonał przeglądu raportów i komunikatów z badań sondażowych CBOS z ostatnich lat oraz innych wybranych podmiotów badawczych, w tym również ukazujących różnice między Polakami i przedstawicielami innych narodów europejskich w zakresie postrzegania zjawisk migracyjnych. W trakcie analizy autor zwracał też uwagę na niektóre metodologiczne aspekty badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anacka, M., Brzozowski, J., Chałupczak, H., Fihel, A., Firlit-Fesnak, G., Garapich, M., Grabowska-Lusińska, I., Heffner, K., Jaźwińska, E., Jończy, R., Kaczmarczyk, P., Krzyżowski, Ł., Lesińska, M., Okólski, M., Praszałowicz, D., Rauziński, R., Rokita-Poskart, D., Slany, K., Solga, B., Ślusarczyk, M., Urbańska, S. (2014). Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN. Pobrano z: http://www.wp.ajd.czest.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf. (20.05.2017).
2.Bauman, Z. (2008). Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
3.Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
4.Borkowski, R. (2006). Świat aleatoryczny (rozważania o terroryzmie w perspektywie analizy ryzyka). W: K. Liedel (red.), Terroryzm. Anatomia zjawiska (s. 129–145). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/Collegium Civitas Press.
5.Hess, A., Szymańska, A. (2009). Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6.Sasnal, P. (red.). (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobrano z: https://www.pism.pl/fles/?id_plik=20992. (9.07.2017).
7.Slany, K., Ślusarczyk, M., Krzyżowski, Ł. (2014). Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN. Pobrano z: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Krystyna_Slany_ekspertyza.pdf. (9.07.2017).
8.Andrejuk, K. (2016). Opinie o kryteriach przyjmowania imigrantów oraz ich wpływie na społeczeństwa przyjmujące w krajach jednolitych kulturowo i wielokulturowych. W: P.B. Sztabiński (red.), Polska–Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2015 (s. 48–60). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
9.CBOS (2015a). Zagrożenie terroryzmem. Komunikat z Badań CBOS, 50.
10.CBOS (2015b). Polacy wobec problemu uchodźstwa. Komunikat z Badań CBOS, 81.
11.CBOS (2015c). Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce. Komunikat z Badań CBOS, 93.
12.CBOS (2015d). Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie. Komunikat z Badań CBOS, 122.
13.CBOS (2015e). O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi imigracyjnemu. Komunikat z Badań CBOS, 133.
14.CBOS (2015f). Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Komunikat z Badań CBOS, 151.
15.CBOS (2015g). Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu. Komunikat z Badań CBOS, 172.7
16.CBOS (2015h). Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Paryżu. Komunikat z Badań CBOS, 177.
17.CBOS (2015i). Stosunek do imigrantów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Komunikat z Badań CBOS, 178.
18.CBOS (2016a). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 12.
19.CBOS (2016b). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 24.
20.CBOS (2016c). Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach. Komunikat z Badań CBOS, 54.
21.CBOS (2016d). Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli. Komunikat z Badań CBOS, 65.
22.CBOS (2016e). O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli. Komunikat z Badań CBOS, 69.
23.CBOS (2016f). Stosunek do przyjmowania uchodźców po ogłoszeniu nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy polityki azylowej. Komunikat z Badań CBOS, 79.
24.CBOS (2016g). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 98.
25.CBOS (2016h). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 111.
26.CBOS (2016i). Zagrożenie terroryzmem. Komunikat z Badań CBOS, 127.
27.CBOS (2016j). Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 128.
28.CBOS (2016k). Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 136.
29.CBOS (2016l). Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 153.
30.CBOS (2016m). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 169.
31.CBOS (2017a). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 1.
32.CBOS (2017b). Nadzieje i obawy związane z rokiem 2017. Komunikat z Badań CBOS, 13.
33.CBOS (2017c). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS, 44.
34.GUS (2016). Bank Danych Lokalnych. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (21.05.2017).
35.IPSOS (2015). Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce. Warszawa: IOM International Organization for Migration. Pobrano z: https://poland.iom.int/sites/default/fles/2015%20Prezentacja%20IPSOS%20dla%20IOM.pdf (22.05.2017).
36.IPSOS (2016). Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce. Warszawa: IOM International Organization for Migration. Pobrano z: https://poland.iom.int/sites/default/fles/IOM_Cudzoziemcy_raport_IX_2016.pdf (22.05.2017).
37.Standard Eurobarometer 86 (2016). Annex – Public Opinion in the European Union. European Union. DOI: 10.2775/173497. Pobrano z: http://ec.europa.eu/commfrontoffce/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD&yearFrom=1974&yearTo=2016 (22.05.2017).
38.Śleszyński, P. (2016). Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warszawa: Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Pobrano z: http://poiis.nfosigw.gov.pl/gfx/poiis/userfles/fles/skorzystaj_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki/dzialanie_2_5/nabor_4/delimitacja_miast_srednich_sor_sleszynski_11.04.2017.pdf (22.05.2017).