Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020
Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Ludność powiatu gubińskiego w świetle sprawozdań sytuacyjno-statystycznych z lat 1945-1949)

Autorzy: Hanna Kurowska ORCID
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: osadnictwo powojenne wysiedlenia migracja struktura ludności powiat gubiński miasto wieś
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:29 (147-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu odtworzenie stanu liczbowego mieszkańców powiatu gubińskiego w pierwszych powojennych latach. Zebrane dane statystyczne obejmują niewykorzystany dotąd szerzej materiał źródłowy w postaci sprawozdań i wykazów starostwa powiatowego oraz PUR. Omówiono wysiedlanie Niemców i napływ ludności polskiej, przedstawiono liczbę ludności powiatu z podziałem na miasto i wieś oraz wskazano dynamikę zmian w latach 1945–1949, a także strukturę ludności pod względem płci, wieku, narodowości i kierunku napływu (repatrianci ze wschodu i zachodu oraz przesiedleńcy z Polski centralnej).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banasiak, Stefan. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947. Poznań: Instytut Zachodni, 1963.
2.Czabator, Jerzy. “Osadnictwo wojskowe w powiecie gubińskim po II Wojnie Światowej.” Gubin i okolice. Biuletyn SPZG 2 (2013): 35–42.
3.Dominiczak, Henryk. Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach 1945–1950. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, LTN, 1975.
4.Dominiczak, Henryk. Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubińskim w latach 1945–1960. In: Gubin, edited by Wiesław Sauter, 47–66. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury, LTK, 1971.
5.Gawryszewski, Andrzej. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005.
6.Jankowiak, Stanisław. “Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej,” Pamięć i Sprawiedliwość: biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 2 (2004): 139–160.
7.Kacprzak, Paweł. “Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych.” Czasopismo Prawno-Historyczne 62, no. 2 (2010): 215–235.
8.Kersten, Krystyna. “Osadnictwo wojskowe w 1945 roku. Próba charakterystyki.” Przegląd Historyczny 55, no. 4 (1964): 640–659.
9.Łabęcki, Wiesław D. “Szydłów – wieś, której już nie ma.” In: Ziemia Lubuska vol. 3, edited by Anitta Maksymowicz, 31–44. Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2017.
10.Łach, Stanisław. Osadnictwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1950. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983.
11.Nitschke, Bernadetta. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1949, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.
12.Ogrodowczyk, Arkadiusz. Nad Odrą i Bałtykiem. Osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej. Warszawa: MON, 1979.
13.Okólski, Marek, and Agnieszka Fihel. Demografia. Współczesne zjawiska i teoria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
14.Osękowski, Czesław. “Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.” Studia Zachodnie 5 (2000): 5–14.
15.Osękowski, Czesław. “Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych i politycznych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956. Opór – przystosowanie – uległość.” Studia Paradyskie 28 (2018): 255–291.
16.Osękowski, Czesław. “Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej.” Słupskie Studia Historyczne 3 (1993): 53–66.
17.Osękowski, Czesław. “Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin.” Available at http://www.transodra-online.net/pl/node/1411.
18.Osękowski, Czesław. Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra: Lubuski Komitet Upowszechniania Prasy, 1985.
19.Pastwa, Franciszek. Wieś lubuska w latach 1945–1950. Polityka i gospodarka. Zielona Góra: LTN, 1977.
20.Rymar, Dariusz A. “Początki Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów (luty–sierpień 1945).” Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 12 (2005): 173–286.
21.Słabek, Henryk. O społecznej historii Polski 1945–1989. Warszawa: Książka i Wiedza, 2015.
22.Surwiło, Jerzy. Zostali tu z nami na dobre i złe. Losy przedstawicieli inteligencji Wilna i Wileńszczyzny po 1944. Wilno: Margi raštai, 2000.
23.Szczegóła, Hieronim. “Narodziny władzy ludowej w powiecie gubińskim i początki życia społeczno-politycznego w latach 1945–1946.” In: Gubin, edited by Wiesław Sauter, 67–80. Zielona Góra: LTK, 1971.
24.Szczepaniak, Czesław. “Z oflagu do Gubina.” In: Mój dom nad Odrą. Drugi tom wspomnień i pamiętników, compiled by Janusz Koniusz, 28–30. Zielona Góra: LTK, 1965.
25.Traczyk, Zygmunt. Ziemia gubińska 1939–1949…. Gubin: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 2011.
26.Traczyk, Zygmunt. “Wyzwolenie Gubina w 1945 roku.” In: Gubin. Zarys historii miasta, edited by Czesław Osękowski. Zielona Góra: LTK, 1987.