Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

Autorzy: Marzena Liedke ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: zróżnicowanie wyznaniowe postawy prokreacyjne liczba dzieci w rodzinie rodzina magnacka
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (49-63)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 535

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia, czy wyznanie w istotny sposób wpływało na liczbę dzieci w magnackich rodzinach różnych wyznań chrześcijańskich, ewentualnie wskazanie innych czynników, które mogły mieć wpływ na wartość tego parametru demograficznego. Analizę przeprowadzono na podstawie bazy zawierającej dane o liczbie dzieci dożywających wieku dorosłego 41 magnackich rodzin prawosławnych, 40 kalwińskich i 89 katolickich, funkcjonujących na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biskupski, Stefan. Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. T. 1. Warszawa: PAX, 1956.
2.Chłapowski, Krzysztof. Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.
3.de Moor, Tine, Jan Luiten van Zanden. „Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period”. The Economic History Review 63 (2010): 1–33.
4.Dworzaczek, Włodzimierz. Genealogia. T. 2 (tablice). Warszawa: PWN, 1959.
5.Dworzaczek, Włodzimierz. „Uwagi o genezie magnaterii”. W: Magnateria polska jako warstwa społeczna, red. Władysław Czapliński, Adam Kersten. Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1974.
6.Dzięgielewski, Jan. „Magnaci a senat w Rzeczypospolitej końca XVI–pierwszej połowy XVII wieku. W: Władza i prestiż. Magnateria rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. Jerzy Urwanowicz przy współudz. Ewy Dubas-Urwanowicz i Piotra Guzowskiego, 23–45. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
7.Ferenc, Marek. Mikołaj Radziwiłł Rudy (ok. 1515–1584). Działalność polityczna i wojskowa. Kraków: Historia Iagellonica, 2008.
8.Guzowski, Piotr. „The Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History”. Acta Poloniae Historica 108 (2013): 5–44.
9.Henry, Louis, Claude Levy. „Ducs et pairs sous l’Ancien Régime: Caractéristiques démographiques d’une caste”. Population 15 (1960): 807–830.
10.Hollingsworth, Thomas H. „A Demographic Study of the British Ducal Families”. Population Studies 2 (1957), 1: 4–26.
11.Hollingsworth, Thomas H. „The Demography of the British Peerage”. Population Studies 18 (1964), 2 (Supplement): 56–87.
12.Hurwich, Judith J. Noble Strategies. Marriage and Sexuality in the Zimmern Chronicle. Kirksville: Truman State University Press, 2006.
13.Jabłonowski, Jan Stanisław. Traktat o familiach i koligacjach, wyd. Marek Górny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
14.Kempa, Tomasz. Dzieje rodu Ostrogskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
15.Kempa, Tomasz. „Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII wieku – podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego. W: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”, red. Jerzy Urwanowicz przy współudz. Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowskiego, 345–368. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
16.Kempa, Tomasz. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). Wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997.
17.Kempa, Tomasz. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616). Wojewoda wileński. Warszawa: Wydawnictwo Semper, 2000.
18.Kuklo, Cezary. „Czy społeczeństwo polskie w dobie oświecenia regulowało liczbę dzieci w rodzinach?” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 51/52 (1990/1991): 19–55.
19.Kulesza-Woroniecka, Iwona. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002.
20.Liczbińska, Grażyna. Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania. Poznań: Biblioteka Telgte, 2009.
21.Liedke, Marzena. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.
22.Liedke, Marzena. „Recepcja kalendarza gregoriańskiego przez litewską jednotę ewangelicko-reformowaną w świetle akt synodalnych i korespondencji. Jeszcze jeden przyczynek do dziejów wprowadzania reformy gregoriańskiej w Rzeczypospolitej”. W: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. Piotr Guzowski, Marzena Liedke, 76–88. Kraków: Avalon, 2007.
23.Liedke, Marzena. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016.
24.MacFarlane, Alan. Marriage and Love in England. Modes of Reproduction 1300–1840. Oxford–New York: Blackwell, 1987.
25.McQuillan, Kevin, Gehrmann Rolf. “The Impact of Religious Denomination on Mentality and Behavior. An Introduction”. Historical Social Research / Historische Sozialforschung 42 (2017), 2 (160): 7–22.
26.Meyendorff, John. Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie. Tłum. Krzysztof Leśniewski. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Fundacja Dialog Narodów, 1995.
27.Opaliński, Edward. Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
28.Parsons, Michael. Reformation Marriage. The Husband and Wife Relationship in the Theology of Luther and Calvin. Edinburgh: Rutherford House, 2005.
29.Pasek, Zbigniew. Wyznania wiary protestantyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.
30.Pelczar, Józef. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, Prusach i w Królestwie Polskim. Kraków, 1885.
31.Petrauskas, Rimvydas. „Čamu vymirae magnatèryâ: lësy magnackih rodaǔ Vâlikaga Knâstva Litoǔskaga”. Arche 127 (2014), 6: 11–25.
32.Petrauskas, Rimvydas. Litoǔskaâ znacʹ u kancy XIV– XV st. Sklad – struktura – ulada. Smalensk: Inbiełkult, 2014.
33.Popiołek, Bożena. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
34.Rybčonak, Sârgej. „Da prablemy pahodžannâ magnataǔ Glâbovìčaǔ – uladalʹnìkaǔ Zaslaǔskaga zamka ǔ XVI st.”. W: Magnackì dvor ì sacyâlʹnae ǔzaemadzeânne (XV–XVIII stst.): zbornìk navukovyh prac, red. V.M. Papko, A.M. Ânuškevìča, 79–104. Mìnsk: Medysont, 2014.
35.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. T. 1–2. Bern: Peter Lang, 2015.
36.Weber, Max. „Klasy, stany, partie – podział władzy w obrębie wspólnoty”. W: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyb. Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki, 415–428. Warszawa: PWN, 1975.
37.Wisner, Henryk. Janusz Radziwiłł 1612–1655. Warszawa: Mada, 2000.
38.Witte, John Jr., Robert M. Kingdon. Sex, Marriage and Family in John Calvin’s Geneva. T. 1: Courtship, Engagement and Marriage. Grand Rapids–Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
39.Wolff, Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV w. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1895.
40.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.