Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/1 2017
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(THE IMPACT OF CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY ON INNOVATIVENESS OF ENTERPISES)

Authors: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: corporate social responsibility (CSR) innovativeness innovation
Year of publication:2017
Page range:10 (59-68)
Klasyfikacja JEL: L14 L21 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The implementation of innovation can be an important success factor for the company because it greatly affects its competitiveness. The study shows that Polish companies have relatively low level of innovation. It seems that one of the available methods to improve innovation may be the use of corporate social responsibility. The purpose of this article is the analysis how the activity of a socially responsible company can create innovation. In the first part of paper the author presents the idea of CSR and innovation in theoretical aspects. The following section shows relationship between CSR and innovation, and also presents good practices in the field of CSR and innovation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Coombs, T., Holladay, S.J. (2015). Two minute drill – video games and social media to advance CSR. W: A. Adi, G. Grigore, D. Crowther (red.), Corporate social responisibility in the digital area (s. 127–142). Bingley: Emeral Group Publishing Limited.
3.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2015.
4.Decyk, K., Juchniewicz, M. (2012). Kompetencje mikroprzedsiębiorców jako wewnętrzna determinanta innowacyjności. Współczesne Zarządzanie, 4, 37–45.
5.Raport 2012. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2013). Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/
6.uploads/2014/02/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2012_Dobre-praktyki-13651704581.pdf.
7.Jeżak, J. (2014). Innowacyjność a specyfika firm rodzinnych. W: J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Kromer, B. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180 (2), 131–140.
9.Luo, X., Du, S. (2015). Odpowiedzialne firmy wytwarzają więcej nowych produktów. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/odpowiedzialne-firmy-wytwarzaja-wiecej-nowychproduktow/8o9x8iOk (01.02.2017).
10.Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
11.Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca (2010). ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna. Pobrane z: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf.
12.OECD i Komisja Europejska (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa.
13.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy and society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December, 78–92.
14.Pyszka, A. (2011). CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania. Współczesne Zarządzanie, 4, 98–108.
15.Sładkiewicz, D., Wanicki, P. (2016). Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 436, 253–260.
16.Stawicka, E. (2016). Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności. Studia i Prace WNEiZ, 44 (2), 315–329.
17.Zadura-Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.http://newsroom.electrolux.com/pl/tag/ekologiczne-odkurzacze/.
19.https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/wsparcie/obsluga-klientow-niepelnosprawnych.