Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/3 2018
Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych
(The increase in labor market participation rates of older workers the condition for mainteining productivity in economic developed countries)

Authors: Maria Majewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

Kinga Przybylczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji
Keywords: population ageing silver workforce labor market
Year of publication:2018
Page range:11 (221-231)
Klasyfikacja JEL: J14 J21 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper was to show how important for productivity growth are activities aimed at developing a country’s ability to mobilize human capital resources, which is carried by older workers. The research method was mainly analysis of reports on the aging workforce in developed countries and own research carried out on a group of 181 countries for the years 1990–2016. The research results confirmed that, according to the theory of economic development, the more educated and in better health condition silver labor force of developed countries can be a determinant of the productivity growth of an economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dordoni, P., Argentero, P. (2015). When Age Stereotypes are Employment Bariiers: a Coceptual Analisis and a literature Review on Older Workers Stereotypes. Ageing International, 40, 393–412. DOI: 10.1007/s12126-015-9222-6.
2.Ghoshes, N. (2008). Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context. Conditions of Work and Employment Series, 20, 1–61.
3.GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności olski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.GUS (2016). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.ILO (2013). Employment and social protection in the new demographic context. Report 102/IV. Geneva: ILO.
6.ILO LFEP (2017). The ILO Labour Force Estimates and Projections (LFEP) Database,
7.November 2017. Pobrano z: http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata (14.12.2017).
8.Jantoń-Drozdowska, E., Majewska, M. (2016). Przemiany kapitału pracowniczego w procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem dla zarzadzania w XXI wieku. W: E. Jantoń-Drozdowska (red.), Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania (s. 13–36). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
9.Majewska, M., Samol, S. (2016). Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
10.Niewiadomska, A. (2013). Wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych w Polsce. Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305, 524–535.
11.OECD (2015). Working Better with Age: Poland – Assessment and Main Recommendations, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. OECD Publishing.
12.UN (2017). World Population Ageing 2017: Highlights. Department of Economic and Social Affairs. New York: UN.
13.UNCTAD (2017). Database LFEP i UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx. (14.12.2017).
14.UN DESA (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/ Population (14.12.2017).
15.WEF (2014). Unemployment: Rising to the Global Challenge, An Agenda for Policy-makers and Social Partners. Geneva: WEF.
16.WEF (2015a). The Global Gender Gap Report 2015. Geneva: WEF.
17.WEF (2015b). The Human Capital Report 2015. Employment, Skills and Human Capital Global Challenge Insight Report. Geneva: WEF.
18.WEF (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: WEF.
19.WEF BCG (2010). Stimulating Economies through Fostering Talent Mobility. Boston Consulting Group. Geneva: WEF.
20.WHO (2015). World report on ageing and health. Luxembourg: WHO Press.
21.Wojciechowski, W. (2017). Rynek pracy. Skutki działań po wyborach w 2015 roku: przyspieszenie spadku liczby pracujących. W: L. Balcerowicz (red.), Raport: Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015–2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość (s. 143–165). Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.