Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw
(Innovation gaining sources and enterprises’ innovation strategies)

Authors: Zbigniew Chyba ORCID
Politechnika Warszawska

Justyna Kacprzak ORCID
Politechnika Warszawska
Keywords: innovations’ sources strategies of innovation management
Year of publication:2019
Page range:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the key sources of innovation with the particular role of scientific research and development works for industry. Furthermore there have been shown the identification of innovation companies’ strategies in the context of the management of the innovation. The aim of the study is to present the problems of innovations’ strategies in relation to the innovations’ sources. In the case of technological innovations the most important are internal innovation gaining methods in the context of creation the sustainable competitive advantage. Research and development activities plays an important role in creation and implementation products and technologies. Innovation gaining methods determinate the choosing of innovation strategy which is implemented in firms.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chyba, Z. (2013). Informacja a źródła innowacji w przedsiębiorstwie. W: L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów (s. 325–327). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
2.Chyba, Z. (2014). Porównanie wybranych źródeł innowacji w przedsiębiorstwie. Krakowskie Studia Małopolskie, 1, 230–242.
3.Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Studio EMKA.
4.Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A., Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo
5.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Janczewska, D. (2010). Strategie innowacji. W: L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną (s. 231–263). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
7.Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Kotarba, W. (2012). Ochrona własności intelektualnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
9.Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
10.Rudolf, T., Fuchs, K., Kossut, N., Workiewicz, M., Wróblewski, J. (2006). Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności? e-Mentor, 5 (17), 34–37.
11.Stabryła, A. (1995). Podstawy zarządzania firmą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Stanisławski, R. (2017). Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
13.Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.