Search

Result: Found records: 110 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
2. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
3. Case Study: The Exercise Profile of a Polish Representative in Mountain Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
5. The Effect of Hand Rehabilitation Treatment on Patients Operated for Ganglion Cyst of The Wrist in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
6. Effects of Physical Exercise on the Motility of Hands in Patients Operated because of Dupuytren's Contracture in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
7. Influence of Selected Physical Exercises to Improve Outcomes in Patients Operated for Carpal Tunnel Syndrome in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
8. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
9. Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
10. Róża Luksemburg i Socjalistyczna Strategia dla Europy
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
11. Marksizm i socjalizm w XXI wieku
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
12. The Results of Early and Delayed Treatment of Injuries of the Extensor Tendons of the Fingers in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
13. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
14. Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
15. Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty)
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Go to
16. Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
17. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
18. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
19. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
20. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
21. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
22. Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
23. Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
24. Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
25. Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
26. Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
27. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
28. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
29. Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
30. Marketing innowacyjny e-usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
31. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
32. Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
33. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
34. Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
35. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
36. Surgical Treatment and Rehabilitation of Trigger Thumb and Finger
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
37. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
38. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
39. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
40. Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
41. Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
42. Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
43. Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
44. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
45. Parametryczny model estymacji kosztów produkcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
46. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
47. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
48. Marksizm i Socjalizm w XXI wieku 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
49. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
50. Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
51. Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
52. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Go to
53. Evaluation of the Results of Surgical Treatment and Rehabilitation of Cubital Tunnel Syndrome
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
54. Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
55. Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
56. Płatności mobilne w rozwoju e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
57. Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
58. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
59. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
60. “Preparations” of Western Pomerania for the Thirty Years’ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
61. Siege activities during the Thirty Years’ War and their impact on the construction of modern fortresses in Pommern, Neumark and Schlesien
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
62. Congress of Westphalia. Participants in the negotiations, main provisions and consequences of decisions taken
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
63. Military Role of the Ore Mountains in Thirty Years‘ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
64. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
65. Criminal activity in Silesia during the Thirty Years’ War (1618–1648). Contribution to the research
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
66. Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark).
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
67. The Danish War in Lower Saxony and Mansfeld’s Invasion to Silesia 1625–1629
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
68. Emperor’s recruitment in the Republic of Poland done by Maciej Arnoldin von Clarstein in 1635
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
69. A soldier and a townsman during the Thirty Years’ War. Coexistence – Confrontation – Cooperation
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
70. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
71. Uwagi w sprawie klimatu Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Go to
72. Ludność Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1959 1959 Go to
73. Ruchy ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1958
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Go to
74. Społeczno-demograficzne i kulturowe przeobrażenia Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
75. Bogusław X książę pomorski - legenda a rzeczywistość
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Go to
76. Stosunki polsko-pomorskie w ostatnich latach panowania Zygmunta Starego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Go to
77. Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
78. Brandenburskie próby opanowania Pomorza w połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Go to
79. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Go to
80. Skutki demograficzne drugiej wojny światowej w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Go to
81. Dokerzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Go to
82. Z badań nad kształtowaniem się społeczności państwowych, gospodarstw rolnych w województwie koszalińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
83. W sprawie rzeczowego zakresu koordynacji terenowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Go to
84. Obcy kapitał we współczesnej Afryce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Go to
85. Struktura gospodarcza socjalistycznych krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej u progu industrializacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Go to
86. Niektóre zagadnienia aktywizacji portów Pomorza Zachodniego w okresie lat 1946-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Go to
87. Architektura obronna miast Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Go to
88. Budownictwo wiejskie na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Go to
89. Odbudowa barokowego pałacyku przy ul. Staromłyńskiej 13 /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Go to
90. Rozwój przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII-XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
91. Tradycyjne budownictwo wiejskie w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Go to
92. Zamek w Swobnicy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Go to
93. Budownictwo mieszkaniowe i jego rozmieszczenie w makroregionie północnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Go to
94. Obsługa transportowa ruchu turystycznego w regionie szczecińskim w latach 1960-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
95. Udział 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej w rozwoju społeczno-politycznym Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Go to
96. W 150 rocznicę walk Wojsk polskich na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Go to
97. Szkolnictwo morskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Go to
98. O zapomnianej metodzie leczenia wodą morską stosowanej w Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Go to
99. Pylica płuc u pracowników Stoczni i Portu w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Go to
100. Szpital w Stargardzie Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Go to
Page