Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
KREACJA I TRANSFER WIEDZY W SIECIACH ORGANIZACJI USŁUG PROFESJONALNYCH

Autorzy: Sławomir Smyczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wiedza usługi profesjonalne sieci organizacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (235-248)

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka procesu tworzenia, a następnie dyfuzji wiedzy w jednostkach usług profesjonalnych działających w ramach sieci. Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodycznej i empirycznej. Badaniami bezpośrednimi objęto 6 jednostek usług profesjonalnych, po 2 (lidera i pretendenta rynkowego) reprezentujące 3 subsektory – usługi medyczne, doradztwa finansowego oraz badawcze. W badaniach wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Przeprowadzone analizy pokazują, że liderzy w bardzo dużym stopniu pozyskują wiedzę z otoczenia, w szczególności otoczenia zagranicznego. Dbają jednocześnie o dokładne zabezpieczenie zdobytej wiedzy. Chętnie pozyskują także wiedzę z sieci, lecz w znacznie mniejszym zakresie chcą się nią dzielić z innymi partnerami. Z kolei pretendenci pozyskują wiedzę głównie z rynku lokalnego, a zabezpieczenia posiadanej wiedzy są raczej ograniczone. Pretendenci chętnie się dzielą zdobytą wiedzą i inwestują w doświadczonych partnerów w sieci, podczas gdy liderzy wolą koncentrować się na pozyskiwaniu nowych partnerów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, Wydawnictwo MT Biznes Ltd., Warszawa 2008.
2.Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
3.Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
4.Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
5.Eisenhardt K., Building Theories from Case Study Research, „Academy of Management. The Academy of Management Review”, Oct. 1989.
6.Haberberg A., Riple A., The Management of Organization, Financial Times-Prentice Hall, Harlow 2001.
7.Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
8.Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
9.Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
10.Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
11.Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, „Problemy Jakości” 2002, nr 4.
12.Miles M.B., Huberman A.M., Qualitative Data Analysis – An Expanded Sourcebook, Sage, Newbury Park 1994.
13.Nordenflycht A. von, What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of Knowledge-intensive firms, „Academy of Management Review” 2010, Vol. 35, No. 1.
14.Perry Ch., Case Research in Marketing, „The Marketing Review” 2001, No. 1.
15.Pietras A., Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 99 Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
16.Rogoziński K., Nowy marketing usług, Difin, Warszawa 2006.
17.Wójcik P., Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor nr 1 (48) / 213, 2014, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983.
18.Yahya S., Goh W., Managing human resources toward achieving knowledge management, „Journal of Knowledge Management” 2002, Vol. 6, No. 5.
19.Yang J., Job-related knowledge sharing: comparative case studies, „Journal of Knowledge Management” 2004, Vol. 8, No. 3.
20.Żabiński L., Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na rynku, UE, Katowice 2012.