Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw

Autorzy: Paweł Cegliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój strategia biznesowa planowanie strategiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę syntetycznego przedstawienia problematyki uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw. Zastosowano metody zbierania danych ze źródeł wtórnych, w szczególności metodę studiowania polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Skupiono się na przesłankach wdrażania zrównoważonego rozwoju do strategii oraz wynikających z tego skutkach. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty renomy i wartości firmy oraz tendencje wynikające ze wzrostu świadomości społecznej. Wywody teoretyczne uzupełniono przykładami empirycznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska S., Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2.Brózda J., Marek S., Otoczenie przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
3.Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for Sustainable Development, Genewa.
4.Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5.Dziawgo L., Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Umiarkowany optymizm, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVI, 4, Lublin 2012.
6.Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, praca wydana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
7.Grant R.M., Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors, „Strategic Management Journal” 2003, No. 24.
8.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
9.Janasz W., Koncepcje zarządzania strategicznego, w: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
10.Kramer M.R., Porter M.E., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu – pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, „Harvard Business Review Polska”, czerwiec 2007, nr 52.
11.Kuzior A., Wartości niematerialne i prawne, w: J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
12.Management Tools and Trends, Bain & Company, 2013.
13.Marcinkowska M., Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym – czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwoju, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
14.Meyer R., de Wit B., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
15.Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
16.Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 1987.
17.Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011.
18.Siempińska J., Leśniewski M.A., Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2009.
19.Sierpińska M., Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, D. Wędzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
20.Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
21.Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration” 2010, nr 6.