Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki

Autorzy: Katarzyna Czech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój Milenijne Cele Rozwoju strategia Europa 2020
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (33-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z wyzwań globalnej gospodarki XXI wieku jest taka redefinicja modelu jej rozwoju, by sprzyjał on ograniczeniu postępującego rozwarstwienia społecznego i gospodarczego. Kryzys finansowy ostatnich lat uwypuklił bowiem nierównowagę w systemie gospodarka – środowisko – społeczeństwo. W tej sytuacji rozwój zrównoważony (RZ) traktowany jest jako alternatywa dla innych koncepcji rozwoju, na poziomie państw narodowych, regionalnych ugrupowań integracyjnych oraz gospodarki światowej jako całości. Celem opracowania jest próba oceny spójności działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju na poziomie Unii Europejskiej na tle globalnych inicjatyw RZ. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że ze względu na znaczące dysproporcje rozwojowe koncepcja Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju (Commission on Sustainable Development – CSD) monitorująca postęp w zakresie RZ sprawdza się w większym stopniu, niż konkretne wskaźniki ilościowe, np. Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals – MDGs).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Commission staff working document, Progress Made on the Millennium Development Goals and Key Challenges for the Road Ahead, accompanying the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Twelve-point EU Action Plan in Support of the Millennium Development Goals, SEC(2010) 418 final, Brussels, 21.4.2010.
2.Czech K., Nowy wymiar strategii zrównoważonego rozwoju na przykładzie Francji, w: Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne nr 90, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
3.EU ODA Levels in 2012 and Towards 2015, Information Note to the EU Member States, Council of the EU General Secretariat, 063/13 DEVGEN, 4.04.2013.
4.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.03.2010.
5.http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.pdf (dostęp 10.04.2015).
6.http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators (dostęp 10.04.2015).
7.https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal (dostęp 10.04.2015).
8.Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, UN New York, October 2007.
9.Jankowska-Kłapkowska A., Założenia do scenariuszy ekologicznie zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej, „Ekonomia i Środowisko” 1997, nr 22.
10.Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego z dnia 12 kwietnia 2005 r., Przyspieszenie postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju – wkład Unii Europejskiej, KOM(2005) 132 wersja ostateczna, http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12533_pl.htm (dostęp 10.04.2015).
11.Millennium Development Goals: 2014 Progress Chart, www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20Progress%20Chart_English.pdf (dostęp 10.04.2015).
12.Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) – odnowiona strategia, Rada UE, 10917/06, Bruksela 26.06.2006.
13.Rezultaty szczytu w Rio, Unia Europejska.org, www.uniaeuropejska.org/rezultaty-szczytu-w-rio (dostęp 10.04.2015).
14.Smardon R.C., A Comparison of Local Agenda 21 Implementation in North American, European nd Indian Cities, „Management of Environmental Quality: An International Journal” 2008, Vol. 19.
15.Sustainable Development in the European Union, 2009 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy, EUROSTAT statistical books, KE, Bruksela 2009.
16.UN Conference on Environment and Development 1992, United Nations, NY 1997.
17.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.