Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Zorientowana rynkowo polityka ekologiczna w polityce rozwoju Unii Europejskiej

Autorzy: Andrzej Graczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: polityka ekologiczna rynek strategia rozwoju
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (69-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań rynkowych możliwych do zastosowania w polityce ekologicznej w Unii Europejskiej. W części pierwszej artykułu przedstawiono pojęcie i znaczenie instrumentów rynkowych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. W drugiej części omówiono możliwe rozwiązania rynkowe w ramach trzech obszarów działań strategii Europa 2020, a w trzeciej części cele i działania inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. W części czwartej zaproponowano rozwiązania rynkowe polityki ekologicznej dla efektywnego wykorzystania z zasobów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), Biodiversity Offset Design Handbook-Updated, BBOP, Washington, D.C. 2012, http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Updated_ODH.pdf (dostęp 12.01.2015).
2.Graczyk. A., Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
3.Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Bruksela, dnia 26.1.2011, KOM(2011) 21 wersja ostateczna.
4.Komisja Europejska, Komunikat Komisji, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
5.Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych, Bruksela 2007, KOM(2007) 140 wersja ostateczna, {SEK(2007) 388}.
6.Komunikat Komisji Europejskiej, Wzajemne pogodzenie naszych potrzeb i naszej odpowiedzialności – uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w polityce gospodarczej, KOM(2000) 576 z 20.9.2000 r.
7.Odnowiona Strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 r., 10917/06.
8.Zalecenie Rady 2005/601/WE z 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) L 205/28 z 6.8.2005.