Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy

Autorzy: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój ład przestrzenny planowanie przestrzenne gmina wiejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (189-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachowanie ładu przestrzennego jest jednym z podstawowych wymagań stawianych planistom w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W praktyce brakuje jednak wskaźników oceniających realizację tych założeń na poziomie lokalnym. W artykule, na przykładzie gminy wiejskiej podlegającej silnej presji urbanizacyjnej, dokonano oceny możliwości aplikacyjnych różnych wskaźników, zaproponowanych, m.in. przez T. Borysa (2005), EUROSTAT, System Analiz Samorządowych (SAS) czy Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN. Zaproponowano również własną listę wskaźników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys T., Raport z realizacji pracy „Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w systemie analiz samorządowych (SAS)”, Jelenia Góra–Poznań 2008.
2.Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2011, Vol. 6, No. 2.
3.Framework and Suggested Indicators to Measure Sustainable Development, Prepared by the Joint UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, 27 May 2013
4.Hopfer A., Ład przestrzenny ekorozwoju obszarów wiejskich, „Postępy Nauk Rolniczych” 1993, nr 3 (93), Warszawa 1993.
5.Litwin U., Zawoja P., Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum nr 8 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
6.Ogryzek M., Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego użytkowania ziemi wg Bajerowskiego dla potrzeb zarządzania przestrzenią planistyczną, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum nr 6 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn 2007.
7.Propozycja wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, red. P. Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012.
8.Solon J., Richling A., Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa 1994.
9.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (DzU z 2015 r., poz. 199).
10.Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, red. P. Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
11.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
12.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS 2011.
13.Zbierska A., Przybyła C., Zbierska J., Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym, w: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 142, Warszawa 2011.
14.Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 37, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
15.Zwierzchowska I., Zróżnicowanie stopnia fragmentacji terenów zieleni w miastach Wielkopolski, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2008, t. XXII.