Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jakość życia region uwarunkowania środowiskowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (237-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od pewnego czasu istotnym czynnikiem oddziałującym na jakość życia jest stan środowiska naturalnego, dlatego w niniejszym artykule postanowiono przeanalizować to zagadnienie. Przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tym obszarze w powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz wskazano mocne i słabe strony dotyczące uwarunkowań środowiskowych. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys T., Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
2.Dane Banku Danych Lokalnych, GUS 2014, www. stat.gov.pl (dostęp 20.04.2014).
3.Hellwig Z., Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia – teoria i jej zastosowania, red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
4.Jajuga K., Walesiak M., Taxonomic Conferences – Some Facts and Remarks, w: Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
5.Karmowska G., Krawczyk M., Kryk B., Maniak G., Marciniak M., Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, Szczecin 2014.
6.Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
7.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
8.Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.