Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego

Autorzy: Małgorzata Rauba
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: nawozy naturalne bilans składników nawozowych równoważona gospodarka rolna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (263-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena sposobu magazynowania i wykorzystania nawozów naturalnych w wybranych gospodarstwach rolnych w świetle zrównoważonego rolnictwa. W referacie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 120 gospodarstwach gmin województwa podlaskiego, tj. Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne i Tykocin. Jak pokazują wyniki badań, istnieje realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego wynikające z nieprawidłowego przechowywania nawozów naturalnych. Wielu mieszkańców wsi przyznaje, że nie posiada szczelnych pojemników na nawozy płynne, a nadwyżki obornika przechowywane są bezpośrednio na gruncie, nawet przez wiele miesięcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 1 (41).
2.Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
3.Krasowicz S., Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Wrocław 2006.
4.Myczko A., Lenarczyk J., Rudnik K., Magazynowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2009, t. 9, z. 1 (25).
5.Nawożenie, red. R. Czuba, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1979.
6.Sapek B., Wymywanie azotanów oraz zakwaszenie gleby i wód gruntowych w aspekcie działalności rolniczej, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 1995.
7.Smoroń S., Twardy S., Kuźniar A., Bilans azotu i fosforu w rolniczych obszarach karpackich w niekorzystnych warunkach gospodarowania, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2010, t. 10, z. 4 (32).
8.Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, DzU nr 147, poz. 1033.
9.Zegar J.S., Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała 2007.
10.Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, Wydawca Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003.
11.Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, www.ue.katowice.pl/uploads/media/14_D.Zmija__Zrownowazony_rozwoj_rolnictwa.pdf (dostęp 15.04.2015).