Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zasoby wodne deficyt wody kryzys zaopatrzenia w wodę prawo człowieka do wody handel wodą na giełdzie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (273-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i strukturę gospodarki wodnej w kontekście rosnących trudności w zaopatrzeniu ludności w wodę oraz związanych z tym kwestii społecznych i etycznych. Takie holistyczne podejście do gospodarki wodnej stanowi ważny warunek i czynnik wdrożenia koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duchliński P., Personalizm jako etyka klasyczna. Próba refleksji epistemologiczno- metodologicznej, w: W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko – Tischner – Styczeń, red. Piotr Duchliński, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
2.Dyrektywa 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludność, Dz. Urz. WE L 320 z 5 grudnia 1998 r.
3.Górka K., Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 2.
4.Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacji, „Problemy Ekorozwoju” 2007, nr 1.
5.Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
6.Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2013 i 2014.
7.Piątek Z., Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
8.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, DzU z 2001 r., nr 72, poz. 747.
9.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
10.World Water Development Report, www.unesco.org, 2015 (dostęp 21.08.2015).
11.Żylicz T., Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.