Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego

Autorzy: Beata Kulisa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Maria Sierpińska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Słowa kluczowe: komitet audytu zadania komitetu sprawozdanie dodatkowe audyt sprawozdań finansowych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: D02 D04
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały zadania komitetów audytu funkcjonujących w ramach rad nadzorczych. Do podstawowych zadań należą: monitorowanie sprawozdawczości finansowej, nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemem zarządzania ryzykiem. Nowy wymiar zyskały zadania związane z nadzorowaniem i koordynowaniem prac audytorów sprawozdań finansowych. Są one związane z dodatkowymi sprawozdaniami sporządzanymi dla komitetów audytu przez biegłych rewidentów. Komitety muszą zatem analizować metody badania sprawozdań finansowych stosowane przez audytorów oraz oceniać, czy zastosowany w badaniu poziom istotności jest wystarczający dla pełnego uwiarygodnienia sprawozdania finansowego. Istotna staje się również ocena metod wyceny poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych oraz opis zakresu konsolidacji i kryteriów wyłączenia jednostek z procesu konsolidacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, M., Chmielewski, A. (2011). Komitet audytu a jakość audytu zewnętrznego. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34) t. 2., 211–220.
2.Fiedziuk, L. (2010). Badanie sprawozdania finansowego w czasie recesji. Wybrane zagadnienia. Rachunkowość, 4 (11), 17–23.
3.Fila, G. (2009). Funkcje komitetu audytu w statucie oraz aktach wewnętrznych spółki publicznej. Przegląd Corporate Governance, 4 (20), 1–7.
4.Helin, A., Wisłowski, J. (2016). Charakterystyka i zadania komitetu audytu. BDO, Pobrane z: http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/46/audyt/charakterystyka-i-zadania-komitetu-audytu-.html (25.05.2017).
5.Konieczny, T., Szmigielski, M. (2016). Najważniejsze zmiany dotyczące Komitetów Audytu, Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/audyt/rotacja-firm-audytorskich-mfr/zmiany-dot--komitetow-audytu-pwc.html (29.05.2017).
6.Kuchenbeker, J. (2008). Komitet audytu zbędnym balastem. Przegląd Corporate Governance, 2 (14), 7–22.
7.Lachowski, W. (2016). Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek. Centrum Edukacji KiBR. Warszawa: KiBR.
8.Nowak, A. (2013). Modele badania sprawozdań finansowych. Warszawa: WNPWN.
9.Rodewald-Fila, A. (2010). Istota niezależności audytora. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 59 (115), 95–115.
10.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
11.Ustawa z 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.
12.Wąsowski, W. (2010). Komitet audytu – nowy człon rad nadzorczych spółek. Rachunkowość, 11, 4–12.
13.Wieczorkiewicz, A., Dąbrowska-Gruszczyńska, K., Gruszczyński, M. (2013). Komitety audytu jako fundament zaufania do spółki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 11, 80–92.