Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016

Autorzy: Natalia Aleksandra Oleszczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny dochody
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (111-122)
Klasyfikacja JEL: H72 H20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie różnic w strukturze dochodów budżetu między powiatami ziemskimi i powiatami grodzkimi. Skupiono się głównie na przedstawieniu istoty i zadań realizowanych przez powiat. Następnie poddano analizie strukturę dochodów budżetu powiatu. Aby osiągnąć wyznaczony cel, przeprowadzono analizę literatury dotyczącej samorządów terytorialnych i budżetów powiatów ziemskich oraz grodzkich. Na podstawie przeprowadzonych analiz widoczna jest różnica w strukturze dochodów w obu rodzajach powiatów. W wypadku powiatów ziemskich znaczną część dochodów stanowią subwencje ogólne, dla powiatów grodzkich są to dochody własne. Wskazuje to na znacznie większą samodzielność ekonomiczną powiatów grodzkich w porównaniu z powiatami ziemskimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo, A. (2006). Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: LexisNexis.
2.Czaja, S., Becla, A. (2016). Główne błędy przygotowania lokalnych strategii rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemii Lubuskiej, Opolszczyzny i Wielkopolski). Studia i Prace WNEiZ, 46, 209–218.
3.Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. nr 91, poz. 578.
5.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. T.j. Dz.U. 2017, poz.1868.
6.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. nr 96, poz. 603 z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966.
8.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. T.j. Dz.U. 2017, poz.1453.
9.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. T.j. Dz.U. 2017, poz.1769. Izdebski, H. (2003). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis.
10.Kozłowski, A.J., Czaplicka-Kozłowska, I.Z. (2010). Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
11.Kujawa, M. (2008) Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródło finansowania rozwoju regionalnego. W: Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce, red. L. Oręziak (s. 25–65). Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
12.Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żak, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Oręziak, L. (red.) (2008). Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
14.Patrzałek, L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Sienkiewicz, M.W. (2011). Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej.
16.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
17.Wyporska, J. (2002). Zadania jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno (s. 37–65). Warszawa: LexisNexis.