Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika

Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Patrycja Zwiech
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jakość życia zawodowego poziom wykształcenia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (139-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Czynnikiem, który jest najczęściej wymieniany jako kluczowy dla oceny jakości własnego życia zawodowego, jest odpowiednia płaca. Kolejnymi cechami, które przesądzająo postrzeganiu danej pracy jako atrakcyjnej, są brak napięć i stresów, stabilność zatrudnienia oraz praca zgodna z umiejętnościami. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wykształcenie osoby rzutuje na to, które cechy uważane są przez nią za najważniejsze w pracy zawodowej, a którym nadaje najmniejszą rangę. W drodze przeprowadzonych badań wykazano, iż czynnikiem, w przypadku którego wykształcenie respondenta ma największy wpływ na wagę przypisaną czynnikowi, jest możliwość rozwoju osobistego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
2.Ankarali H., Cangur S., Comparison of Pearson Chi-square and Log-likelihood Ratio Statistics in R × C Tables With Regard to Type I Error, „International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS)” 2013, no. 2 (2).
3.Drzeżdżon W., Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla pedagogiki pracy, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2011, t. 8.
4.Drzeżdżon W., Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych, Bernardinum, Tczew 2006.
5.Gitling M., Człowiek i jego praca, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 33.
6.Głowacka M., Głowacka-Rębała A., Nowakowska I., Rasińska R., Zarządzanie jakością pracy członków organizacji, „Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 4 (34).
7.Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r., GUS, Gdańsk 2012.
8.Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r., GUS, Gdańsk 2014.
9.Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2002.
10.Kunasz M., Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 10.
11.Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
12.Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
13.Mały rocznik statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa 2013.
14.Mazur-Wierzbicka E., Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, t. 3, nr 39.
15.Podolski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
16.Polek-Duraj K., Humanizacja pracy w aspekcie jakości pracy i życia społeczeństwa, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae” 2010, nr 2.
17.Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2005.
18.Sulewski P., Modyfikacja testu niezależności, „Wiadomości Statystyczne” 2013, nr 10 (629).
19.Wyrostek M., Praca jako determinanta jakości życia człowieka, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2013, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 3.
20.Zalewska A., Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy, „Psychologia Jakości Życia” 2009, t. 8, nr 1.