Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Rzadkość cyfrowych dóbr informacyjnych

Autorzy: Sławomir Czetwertyński ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: rzadkość w ekonomii cyfrowe dobra informacyjne prawo Moore’a
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (21-35)
Klasyfikacja JEL: D00 D02
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza kwestię rzadkości dóbr informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich cyfrowej formy. Celem artykułu jest rozważenie kwestii rzadkości w kontekście budulca cyfrowych dóbr informacyjnych, jakim są bity. Materiał empiryczny nad badaniami dotyczącymi rzadkości stanowią dane na temat ceny dysków twardych z lat 1980–2017. Zastosowana metoda badawcza oparta jest na teoretycznych rozważaniach nad rzadkością w ekonomii oraz analogii do zależności opisanych prawem Moore’a, które poddano krytycznej analizie. W artykule dokonano analizy zmian kosztu jednostkowego dysków twardych w przeliczeniu na megabajt w celu ukazania relacji między rzadkością materialnych nośników a nierzadkością niematerialnych treści dóbr informacyjnych. W wyniku badań wykazano, że w relatywistycznym ujęciu cyfrowe dobra informacyjne mogą być nierzadkie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Znak Literanova.
2.Bakos, Y., Brynjolfsson, E. (1999). Bundling Information Goods: Pricing, Profits, and Efficiency. Management Science, 45(12), 1613–1630. DOI: 10.1287/mnsc.45.12.1613.
3.Bakos, Y., Brynjolfsson, E. (2000). Bundling and Competition on the Internet. Marketing Science, 19 (1), 63–82. DOI: 10.1287/mksc.19.1.63.15182.
4.Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Bell, D. (1975). Daniel Bell. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego. Część II. Warszawa: Archiwum Przekładów i Opracowań. Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu.
6.Blaug M., (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Coffman, K.G., Odlyzko, A. (2002). Internet Growth: Is There a “Moore’s Law” for Data Traffic? W: Abello, J., Pardalos, P.M., Resende, M.G.C. (red.), Handbook of Massive Data Sets (s. 47–93). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
8.Czetwertyński, S. (2013). Możliwości poznawcze prawa Metcalfe’a w określaniu wartości ekonomicznej sieci komunikacyjnych. W: M. Rękas, J. Sokołowski (red.), Ekonomia (s. 108–117). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Edwards, B. (2007). [Retro Scan of the Week] 100 Megabytes: $45,700. Pobrane z: http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/370/retro-scan-of-the-week-10-megabyte-hard-disk-3900 (17.01.2018).
11.Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
12.Gilder, G. (2000). Telecosm. How Infinite Bandwidth Will Revolutionize our World. New York: The Free Press.
13.IBM. (2018). IBM 350 disk storage unit. Pobrano z: www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/storage/storage_350.html (17.01.2018).
14.Kelly, K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Warszawa: Wig-Press.
15.Klein, A. (2017). Hard Drive Cost Per Gigabyte. Pobrano z: https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-cost-per-gigabyte/ (7.12.2017).
16.Komorowski, M. (2009). A History of Storage Cost. Pobrano z: http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte (7.12.2017).
17.Krugman, P.R., Wells, R. (2012). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Tom I i II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
19.Marshall, A. (1920). Principles of Economics. An introductory volume. London: Macmillan and Co.
20.McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
21.Moore, G. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits. Electronics Magazine, 38(8), 114–117.
22.Porat, M.U. (1977). The Information Economy: Definition and Measurement. Washington: Office of Telecommunications.
23.Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
24.Robbins, L. (1932). An Essay on the Nature & Significance of Economic Science. London: MacMillan & Co.
25.Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
26.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Tatarkiewicz, W. (1998). Historia filozofii, 1. Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Varian, H.R. (2005). Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Wijnhovens, F. (2001). Business Models for Information Goods Electronic Commerce. Conceptual Framework and Analysis of Examples. W: B. Schmid, K. Stanoevska-Slabeva, V. Tschammer (red.), Towards the E-Society. E-Commerce, E-Business, and E-Government (s. 303–316). Boston: Kluwer Academic Publishers.
30.Woleński, J. (2005). Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.