Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego

Autorzy: Paulina Szyja
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: transformacja Zielony Nowy Ład zielona gospodarka zmiany systemowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (57-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie przeprowadzenia kompleksowych zmian systemowych związanych ze stworzeniem Zielonego Nowego Ładu. Rozważania dotyczą zarówno zagadnień terminologicznych, jak i aspektów praktycznych. Celem było ustalenie, czy realizowana zielona transformacja gospodarki wymaga całościowych zmian dotychczasowego ładu gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barbier E.B., A Global Green New Deal, Executive Summary, UNEP, February 2009.
2.Bauhardt Ch., Solutions to the Crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: Alternatives to the Capitalist Growth Economy from an Ecofeminist Economics Perspective, „Ecological Economics” 2014, No. 102.
3.Bullard N., Müller T., Beyond the „Green Economy”: System Change, Not Climate Change?, „Development” 2012, No. 55 (1).
4.Burchard-Dziubińska M., Rola instytucji w kształtowaniu ładu ekonomicznego, w: W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. S. Owsiak, A. Pollok, PTE, Warszawa 2013.
5.Custers P., The Tasks of Keynesianism Today: Green New Deals As Transition Towards a Zero Growth Economy?, „New Political Science” 2010, Vol. 32, No. 2.
6.Elliott L., Hines C., Juniper T., Leggett J., Lucas C., Murphy R., Pettifor A., Secrett Ch., Simms A., A Green New Deal. Joined-up Policies to Solve the Triple Crunch of the Credit Crisis, Climate Change and High Oil Prices, New Economics, London 2008.
7.Fiedor B., Wzrost zrównoważony w ekonomii głównego nurtu i w ujęciu ekonomii środowiska, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
8.Green Growth: Overcoming the Crisis and Beyond, OECD, Paris 2009.
9.Kumar B., Kumar P., Green Economy: Policy Framework for Sustainable Development, „Current Science” 2011, Vol. 100, No. 7.
10.Lohmann L., Climate as Investment, „Development and change” 2009, Vol. 40, Issue 6.
11.OECD Environmental Performance Reviews: Germany 2012, OECD 2012, www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-performance-reviews-germany-2012_9789264169302-en# (dostęp 5.11.2014).
12.Preisner L., Wpływ koncepcji ekorozwoju na politykę i działalność przedsiębiorstw, w: Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, red. G. Dobrzański, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
13.Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw, Raport z badania, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków 2011.
14.Robins N., Clover R., Singh C., A Climate for Recovery: The Colour of Stimulus Goes Green, HSBC, 2009, www.globaldashboard.org/wp-content/uploads/2009/HSBC_Green_New_Deal.pdf (dostęp 5.11.2014).
15.Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1990.
16.Szyja P., Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce, „AURA” 2012, nr 9.
17.Szyja P., Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego. w: Zielony Ład Gospodarczy oraz wybrane problemy rynku energii i gospodarki wodnej, red. K. Górka, P. Szyja, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 35, Kraków 2013.
18.Uchwała nr 16 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Monitor Polski z 2013 r., poz. 121.
19.What Is the „Green Economy”?, www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx (dostęp 28.10.2014).