Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim

Autorzy: Franciszek Adamczuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: pogranicze Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej klaster turystyczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (101-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy uwarunkowań oraz genezy powstawania kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu Rzeczpospolitej Polskiej, tworzonego wspólnie z Republiką Czeską, w kontekście dotychczasowych dokumentów rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności nowej Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT NOVUM jest ważnym elementem aktywizacji współpracy transgranicznej regionów europejskich na tym obszarze i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego. W drugiej części opracowania przedstawiono główne szanse i zagrożenia dla tej inicjatywy i wnioski wypływające z przeprowadzonych badań wśród liderów społeczności lokalnej pogranicza polsko-czeskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczuk F., Tritia – nowa forma i instytucja integracji europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 367, Wrocław 2014.
2.Adamczuk F., Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M .Sosnowski, A, Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wrocław 2012.
3.Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
4.Branda P., Czy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, „Biuletyn” nr 9 (10), SGP ERN, Jelenia Góra 2009.
5.Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, red. Łaźniewska, M. Gorynia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
6.Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008.
7.Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
8.Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
9.Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2009.
10.Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L. 210 z 31.07.2006 r.
11.Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia
12.Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wydawnictwo VIZJA Press & IT, Warszawa 2009.
13.Statut i Konwencja EUWT NOVUM, www.euwt-novum.gov.pl (dostęp 20.12.2014).
14.Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza, projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2006–
15.Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, red. K. Heffner, W. Drobek, PIN Instytut Śląski, Opole 1996.
16.Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego. Synteza dokumentów krajowych, Ministerstwo Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej – Ministerstvo pro mistni rozvoj České Republiky, Waszawa–Wrocław–Praga, czerwiec 2006.
17.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, DzU nr 218, poz. 1390 z późn. zm.
18.Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura, red. S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 252, Wrocław 2012.