Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013

Autorzy: Marcin Jan Flotyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: model CAPM teoria portfela premia za ryzyko współczynnik beta stopa zwrotu wolna od ryzyka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (153-169)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obliczenia dla 60 największych i najbardziej płynnych spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20 i mWIG40. Uzyskane stopy zwrotu akcji posłużyły do weryfikacji przydatności użycia wieloletniej średniej stopy zwrotu WIG jako parametru modelu CAPM do oszacowania premii za ryzyko i prognozowania przyszłych stóp zwrotu akcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal M., Mohapatra D., Pollak I., Empirical Evidence Against CAPM: Relating Alphas and Returns to Betas, „The Journal of Selected Topics in Signal Processing”, Vol. 6, No. 4, August 2012.
2.Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
3.Bodie Z., Merton R.C., Finanse, tłum. J. Stolarek A. Stolarek, PWE, Warszawa 2003.
4.Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I i II, tłum. J. Katolik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
5.Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Tenth Edition, THOMSON South-western, Natorp Boulevard 2004.
6.Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. I i II, tłum. M. Dyk i in., PWE, Warszawa 2000.
7.Chang M.C., Hung J.-Ch., Nieh Ch.-Ch., Reexamination of Capital Asset Pricing Model (CAPM): An Application of Quantile Regression, „African Journal of Business Management” 2011, Vol. 5 (33).
8.Czapkiewicz A., Masłoń W., Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu, „Ekonomia Menedżerska” 2009, nr 5.
9.Dai J., Hu J., Lan S., Research on Capital Asset Pricing Model Empirical in China Market, „Journal of Chemical and Pharmaceutical Research” 2014, No. 6 (6), www.jocpr.com (dostęp 4.11.2014).
10.Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierówwartościowych, tłum. G. Łętocha i in., WIG Press, Warszawa 1998.
11.Fama E.F., French K.R., The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, „Journal of Economic Perspectives” 2004, Vol. 18, No. 3.
12.Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, tłum. G. Łętocha, WIG Press, Warszawa 2000.
13.Gabryelczyk K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
14.Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
15.Godeiro L.L., Testing the CAPM for the Brazilian Stock Market: A Study of Dynamic Beta Using Multivariate GARCH, „International Journal of Economics and Finance” 2013, Vol. 5, No. 3.
16.Grupa Kapitałowa Dom Maklerski IDM SA w upadłości układowej. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., http://bossa.pl/attach.do?iden=158809 (dostęp 29.10.2014).
17.Guzik B., Jurek W., Podstawowe metody ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
18.Haugen R., The Inefficient Stock Market: What Pays off and Why, Upper SaddleRiver, New Jork – Prentice Hall, New Jersey 1999.
19.Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
20.Kasiewicz S., Model wyceny aktywów kapitałowych, w: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
21.Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, „Review of Economics and Statistics” 1965, No. 47 (1).
22.Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
23.Majerowska E., Ciołek D., Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, „Ekonometryczne M
24.Markowski L., Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 166, Łódź 2003.
25.Mayo H., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
26.Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, „Econometrica” 1966, Vol. 34, No. 4.
27.Nikolaos L., An Empirical Evaluation of CAPM’s Validity in the British Stock Exchange, „International Journal Of Applied Mathematics And Informatics” 2009, Vol. 3, Issue 1.
28.Olbryś J., Zastosowanie wskaźnika tolerancji ryzyka do oceny poziomu agresywności ryzyka portfela funduszu inwestycyjnego, „Optimum Studia Ekonomiczne” nr 1 (45), Białystok 2010.
29.Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
30.Perez K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
31.Pesaran M.H., Yamagata T., (Testing CAPM with a Large Number of Assets, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 6469, April 2012 IZA, Bonn Germany 2012.
32.Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.
33.Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, red. nauk. Przekładu A.Z. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
34.Ross S., The arbitrage theory of capital asset pricing, „Journal of Economic Theory” 1976, No. 13 (3).
35.Rousseeuw P.J., Leroy A.M., Robust Regression and Outlier Detention, Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
36.Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
37.Širůček M., Šoba O., Němeček J., CAPM validity on the US stock market, MPRA Paper No. 62820, posted 13. March 2015, Munich Personal RePEc Archive, Munich 2014.
38.Shahzad S.J.H., Zakaria M., Raza N., Sensitivity Analysis of CAPM Estimates: Data Frequency and Time Frame, MPRA Paper No. 60110, posted 26. November 2014, Munich Personal RePEc Archive.
39.Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „Journal of Finance” 1964, No. 19 (3).
40.Sharifzadeh M., An Empirical and Theoretical Analysis of Capital Asset Pricing Model, 2006, Dissertation.com.
41.Świst T., Weryfikacja ekonometryczna modelu CAPM II rodzaju dla różnych horyzontów stóp zwrotu i portfeli rynkowych, „Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” nr 6, Leszno 2008.
42.Tarczyński W., Analiza portfelowa na GPW, PWE, Szczecin 1996.
43.Theriou N., Aggelidis V., Spiridis T., Empirical Testing of Capital Asset Pricing Model, 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition – ICAFT 2004, 9–11th July 2004, Kavala, Greece 2004.
44.Trzpiot G., Krężołek D., Statystyczna weryfikacja modelu CAPM na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 60, Warszawa 2006.
45.Walczak M., Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. 46/1, Vol. XLVI, Sectio H, Lublin 2012.
46.Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.