Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce

Autorzy: Marzena Matkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: migracje zagraniczne emigracja z Polski imigracja do Polski transformacje migracyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (195-207)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano identyfikacji najważniejszych zmian w procesach migracyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie transformacji migracyjnej znajduje się obecnie nasz kraj? Celowi pracy zastała podporządkowana jej struktura. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano kierunki emigracji z Polski i jej zmiany na przestrzeni dziesięciu lat, kolejna jego część zawiera analizę statystyczną tendencji w rozmiarach i strukturze imigracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski J., Kaczmarczyk P., Konsekwencje migracji poakcesyjnych z polski dla kompetencji zawodowych i kulturowych polskiego społeczeństwa, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014.
2.European Social Statistics. 2013 Edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp lipiec 2013).
3.Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013, Raport GUS, październik 2014.
4.Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, maj 2010, www.mpips.gov.pl (dostęp luty 2012).
5.Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2010, nr 4, Warszawa.
6.Okólski M., Modernizacyjna rola migracji, „CMR Working Papers” 2011, nr 46.
7.Okólski M, Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, w: Współczesne migracje, dylematy Europy i Polski, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2009.
8.Matkowska M., Obraz polskiego emigranta w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, „Prace i Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 35, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
9.Metoda szacunku liczby osób przebywających czasowo za granicą w latach 2002–2008,
10.GUS, Departament Badań Demograficznych, www.stat.gov.pl (dostęp maj 2010).
11.Migracje zagraniczne ludności w 2002 roku. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa 2004, www.stat.gov.pl/gus (dostęp listopad 2013).
12.Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
13.Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa (różne roczniki).
14.Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje, Raport Europejskiej Sieci Migracyjnej, www.emn.gov.pl (dostęp marzec 2012).