Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro

Autorzy: Jacek Pietrucha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: strefa euro nierównowagi makroekonomiczne akcesja euro konwergencja nominalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (235-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedmiotem zainteresowania są różnice w wysokości stóp procentowych przed przyjęciem euro jako źródło narastania nierównowag makroekonomicznych. Przeanalizowano różnice nominalnych oraz realnych stóp procentowych dla krajów dotkniętych kryzysem i wyciągnięto wnioski dla Polski. Występujące różnice między Polską a strefą euro mogą wskazywać na zbliżony do krajów dotkniętych kryzysem potencjał do narastania nierównowag makroekonomicznych. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia wspólnej waluty polityka gospodarcza musi być przygotowana na działania pozwalające na zahamowanie lub skorygowanie nierównowag makroekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahrend R., Cournède B., Price R., Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil, „OECD Economics Department Working Papers” 2008, No. 597.
2.Brzoza-Brzezina M., Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej, „Ekonomista” 2003, nr 5.
3.Flaig G., Wollmershaeuser T., Does The Euro-Zone Diverge? A StressIndicator For Analyzing Trends and Cycles in Real GDP and Inflation, „Cesifo Working Paper” 2007, No. 1937.
4.Howells P., Bain K., The Economics of Money, Banking and Finance, Frentice Hall, London 2008.
5.Laubach T., Williams J., Measuring the Natural Rate of Interest, „Review of Economics and Statistics” 2003, Vol. 85, No. 4.
6.Montiel P., Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
7.Pietrucha J., Czech-Rogosz J., Tusińska M., Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
8.Pietrucha J., Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym, w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014.
9.Poeck A. van, One Money and Sixteen Needs: Has The ECB’s Monetary Policy Become More Balanced Towards the Needs of the Member States?, „De Economist” 2010, Vol. 158, No. 1.
10.Taylor J.B., Discretion Versus Policy Rules in Practice, „Carnegie-Rochester Series on Public Policy” 1993, Vol. 39.
11.Walters A., Walters Critique, w: The Economics and Politics of Money: The Selected Essays of Alan Walters, red. K. Matthews, Elgar, Cheltenham–Northampton 1994.
12.Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.