Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Polska w drodze do wspólnej waluty europejskiej – szanse i zagrożenia

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konwergencja Unia Europejska waluta europejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (251-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska gospodarka staje się coraz bardziej otwarta i strukturalnie lepiej dopasowana do gospodarki europejskiej. Postępująca integracja gospodarcza w sposób naturalny wykre owała zapotrzebowanie na posiadanie wspólnej europejskiej waluty. Celem artykułu jest przedstawienie istoty konwergencji ze szczególnym uwzględnieniem szans wykorzystania korzyści wynikających z przyjęcia euro, które powinny przełożyć się na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego. Stosując metodę studiów literaturowych i analizy opisowej, wskazano drogę dojścia i aktualny stan przygotowania Polski do spełnienia warunków konwergencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Euro wspólna waluta Europejska, Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów, www.PolskawUE.gov.pl (dostęp 18.04.2015).
2.Monitor konwergencji nominalnej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2009–2012, 2010–2012, 2011–2012, 2012– 2013, 2013–2012, 2014–2015.
3.Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro, Komunikat z badań CBOS nr 151/2014, Warszawa, listopad 2014.
4.Obawy i nadzieje związane z wprowadzeniem euro w Polsce, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, marzec 2013.
5.Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
6.Sprawozdanie z działań Komisji Europejskiej w ramach procedury nadmiernego deficytu, Sprawozdanie nr 59/2014, Kancelaria Senatu, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela 25.06.2014.
7.Traktat o Unii Europejskiej, DzU 2004.90.864/30.
8.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 325.
9.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
10.Traktat o Unii Europejskiej, Tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei), Urząd Komitetu Integracji Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
11.Traktat ustanawiający Wspólnotę, DzU C 306 z 17.12.2007.
12.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, DzU C 321 E z 29.12.2006.
13.Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., DzU nr 60.
14.Wystąpienie Prezydenta RP w dniu 4.06.2014 r. przed zgromadzeniem narodowym, www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,198,oredzieprezydenta-rp-przed-zgromadzeniem-narodowym.html (dostęp 17.04.2015).