Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012–2017

Autorzy: Sylwia Frydrych ORCID
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego III filar dobrowolne formy oszczędzania
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: G22 J26 J32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono tematykę indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego będących elementem dobrowolnego systemu świadczeń emerytalnych w Polsce. Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania IKZE będących elementem trzeciego filaru emerytalnego, które funkcjonują od 2012 roku, w obliczu zmian demograficznych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule jest analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów oraz metoda dedukcji. Rezultatem rozważań jest określenie obszarów, na które należy zwrócić uwagę w celu wzrostu zainteresowania oszczędzaniem na IKZE, oraz propozycja powołania instytucji wspierającej rozwój tej formy oszczędzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiński, J. (2010). Między racjonalnością a „jakoś to będzie”– polski paradoks zarządzania finansami osobistymi. W: T. Szumlicz (red.), III filar. Recepta na wyższą emeryturę (s. 39–62). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
2.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci--na-lata-2014-2050-opra-cowana-2014-r-,1,5.html (30.10.2018).
3.GUS (2016). Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego--na-1-osobe-ogolem-w-2015-r-,294,2.html (12.11.2018).
4.Kubiak, D. (2011). Rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce – stan i perspektywy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 45/2, 333–342.
5.MRPiPS (2016). Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze (14.10.2018).
6.Okólski, M. (2014). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7.Olejnik, I., Białowąs, S. (2015). Pension literacy and consumers’ decisions in the context of pension system reforms. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 29, 13–33.
8.Panek, T., Czapiński, J. (2015). Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków Raport. Contemporary Economics, 4 (9).
9.Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 342, 256–266.
10.Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18/1, 66–79.
11.TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość? Warszawa: TNS Polska dla Nationale-Nederlanden.
12.UKNF (2017). Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w I połowie 2017 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pobrano z: knf.gov.pl/knf/pl/kompo-nenty/img/Raport_IKE_IKZE_06_2017_59883.pdf (4.11.2017).
13.Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. DzU nr 116, poz. 1205.
14.Wykowska, J. (2014). III filar dla poczatkujących. Poradnik dla przyszłego emeryta. Warszawa: CEDUR.
15.ZUS (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
16.Żukowski, M. (2012). Wiek emerytalny. Kazimierz Dolny: Polskie Stowarzyszenia Społecznego.