Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Innowacyjność województwa zachodniopomorskiego na tle Polski

Autorzy: Justyna Kaźmierczak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: województwo zachodniopomorskie MŚP innowacyjność
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (65-79)
Klasyfikacja JEL: O10 O11 O12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Województwo zachodniopomorskie jest regionem charakterystycznym na mapie Polski. Mimo że sąsiaduje z takim liderem innowacyjności, jak Niemcy, ma doskonały dostęp do morza i jest obszarem w Polsce o najlepiej rozwiniętym sektorze MŚP w ujęciu ilościowym, to – niestety – jest słabe pod względem innowacyjności i efektywności. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki województwa zachodniopomorskiego na tle Polski pod kątem innowacyjności MŚP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk, J. (2002). Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 3, 51–72.
2.Dutkowski, M. (2011). Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów.
3.Drucker, P.F. (1990). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Grudzewski, W.M., Heiduk, I.K. (red.) (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.
5.Jankowska, A. (2013). Globalny Baromert Innowacji GE na rok 2013 – wyniki dla Polski. Pobrano z: file:///C:/Users/Iza/Downloads/3._jankowska_globalny_barometr_innowacji_ge_na_rok_2013_-_polska_pdf.pdf ( 24.02.2019).
6.Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (red.) (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Klimek, J. (2015). Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: A. Kałowski, J. Wysocki (red.), Innowacje. Ocena w ujęciu mikro, mezo i makro (s. 15–50). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Knauff, M. (2012). Inwestycje w badania i rozwój. Strategiczne współzależności i ich uwarunkowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Komisja Europejska (2017). Innowacje w UE: jest pewna poprawa, ale niezbędne bardziej równomierne postępy. Komunikat prasowy. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-1673_pl.htm (14.04.2018).
10.KPMG (2013). Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020. KPMG w Polsce.
11.Lewandowska, M.S., Kowalski, A.M. (2015). Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych. Gospodarka Narodowa, lipiec–sierpień, 69–89.
12.Maliszewski, G., Bernet, A., Kukulska, N., Kryńska, U., Pulnar, A. (2017). Indeks Millennium 2017 – Potencjał Innowacyjności Regionów. Raport. Warszawa: Departament Public Relations Banku Millennium.
13.Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 582. Ekonomiczne Problemy Usług, 48, 33–44.
14.Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
15.MNiSW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16.MPiT, Siemens (2018). Raport Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens.
17.Oleksiuk, A. (2012). Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
18.PARP (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 29–35.
20.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
21.Strzelecki, J. (2011). Artykuły analityczne. Pobrano z: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=B494D63AE3774790805FE8B127814EEA (4.02.2019).
22.Tokarski, J. (red.) (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
23.Tylżanowski, R. (2012). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 95–104). Warszawa: Difin.
24.Weresa, M. (red.) (2015). Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.