Search

Result: Found records: 217 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob) nr 22 2015 2015 Go to
2. Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie nr 22 2015 2015 Go to
3. Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4 nr 22 2015 2015 Go to
4. Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu nr 22 2015 2015 Go to
5. L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero? nr 22 2015 2015 Go to
6. Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej nr 22 2015 2015 Go to
7. Komunia Święta na sposób Wiatyku nr 22 2015 2015 Go to
8. Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia nr 22 2015 2015 Go to
9. Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” nr 22 2015 2015 Go to
10. Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji nr 22 2015 2015 Go to
11. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII nr 22 2015 2015 Go to
12. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio nr 22 2015 2015 Go to
13. Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie nr 22 2015 2015 Go to
14. Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego nr 22 2015 2015 Go to
15. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie nr 22 2015 2015 Go to
16. Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości nr 22 2015 2015 Go to
17. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła nr 22 2015 2015 Go to
18. Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie nr 22 2015 2015 Go to
19. Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nr 22 2015 2015 Go to
20. 35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i redakcja A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015, ss. 189 nr 22 2015 2015 Go to
21. Gerhard Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014, ss. 438 nr 22 2015 2015 Go to
22. Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571 nr 22 2015 2015 Go to
23. R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6 nr 22 2015 2015 Go to
24. G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015, ss. 448 nr 22 2015 2015 Go to
25. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015 nr 22 2015 2015 Go to
26. Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) nr 23 2016 2016 Go to
27. Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona nr 23 2016 2016 Go to
28. Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5 nr 23 2016 2016 Go to
29. The Open Door of Heaven: Reflections on the Book of Revelation, chapters 4 and 5 nr 23 2016 2016 Go to
30. Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia? nr 23 2016 2016 Go to
31. “There can be no ecology without an adequate anthropology” (LS 118). Which man can take care of our common home? nr 23 2016 2016 Go to
32. Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie nr 23 2016 2016 Go to
33. Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości nr 23 2016 2016 Go to
34. Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele nr 23 2016 2016 Go to
35. Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych nr 23 2016 2016 Go to
36. Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego nr 23 2016 2016 Go to
37. Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP nr 23 2016 2016 Go to
38. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego nr 23 2016 2016 Go to
39. Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk nr 23 2016 2016 Go to
40. Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki nr 23 2016 2016 Go to
41. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa nr 23 2016 2016 Go to
42. Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem nr 23 2016 2016 Go to
43. Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa nr 23 2016 2016 Go to
44. Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń nr 23 2016 2016 Go to
45. Liberalizm a dobro wspólne nr 23 2016 2016 Go to
46. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka nr 23 2016 2016 Go to
47. Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nr 23 2016 2016 Go to
48. Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1 nr 23 2016 2016 Go to
49. Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nr 23 2016 2016 Go to
50. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków nr 23 2016 2016 Go to
51. Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248 nr 23 2016 2016 Go to
52. Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, ss. 856 nr 23 2016 2016 Go to
53. Recenzja książki Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989, wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015, ss. 276 nr 23 2016 2016 Go to
54. Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016 nr 23 2016 2016 Go to
55. Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015 nr 23 2016 2016 Go to
56. Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty? nr 24 2017 2017 Go to
57. Chrystologiczny wymiar Iz 53,1–5 nr 24 2017 2017 Go to
58. Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12) nr 24 2017 2017 Go to
59. Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI nr 24 2017 2017 Go to
60. Ewangeliczna wartość rodziny w Kościele i świecie według Synodów o Rodzinie nr 24 2017 2017 Go to
61. Wartość „dowodu z cudu” w procesie kanonizacyjnym nr 24 2017 2017 Go to
62. Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa nr 24 2017 2017 Go to
63. Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów nr 24 2017 2017 Go to
64. Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae nr 24 2017 2017 Go to
65. Chrystus w nexus mysteriorum nr 24 2017 2017 Go to
66. Rola świeckich w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania nr 24 2017 2017 Go to
67. Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec nr 24 2017 2017 Go to
68. „Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania nr 24 2017 2017 Go to
69. Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie nr 24 2017 2017 Go to
70. (Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania nr 24 2017 2017 Go to
71. Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości? nr 24 2017 2017 Go to
72. Bierzmowanie jako sakrament misji nr 24 2017 2017 Go to
73. Bierzmowanie versus rytuały przejścia nr 24 2017 2017 Go to
74. Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 2 nr 24 2017 2017 Go to
75. Sprawozdanie z 12. Zjazdu Teologów Fundamentalnych 1050-lecie Chrztu Polski. Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej, WSD Koszalin, 22–23 września 2016 roku nr 24 2017 2017 Go to
76. Sprawozdanie z konferencji naukowej Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin, 19 listopada 2016 roku nr 24 2017 2017 Go to
77. Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego nr 25 2018 2018 Go to
78. Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego nr 25 2018 2018 Go to
79. Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej nr 25 2018 2018 Go to
80. Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej nr 25 2018 2018 Go to
81. What is invariant? On the possibility and perspectives of the evolutionary theology nr 25 2018 2018 Go to
82. Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament nr 25 2018 2018 Go to
83. L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner nr 25 2018 2018 Go to
84. Franciszek Blachnicki – uomo pasquale e libero uno sguardo storico-pastorale nr 25 2018 2018 Go to
85. Kradzież w wypadku koniecznym w systemach totalitarnych nr 25 2018 2018 Go to
86. Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym nr 25 2018 2018 Go to
87. Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła nr 25 2018 2018 Go to
88. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności nr 25 2018 2018 Go to
89. Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej w szkołach katolickich nr 25 2018 2018 Go to
90. Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP nr 25 2018 2018 Go to
91. Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego nr 25 2018 2018 Go to
92. Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej nr 25 2018 2018 Go to
93. Ks. Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, pod red. A. Borysowskiej, ks. T. Ceynowy, Szczecin 2017, ss. 59 nr 25 2018 2018 Go to
94. Karol Tarnowski, W mroku uczonej niewiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 340 nr 25 2018 2018 Go to
95. Sprawozdanie z konferencji naukowej Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej, Koszalin, 18 listopada 2017 r. nr 25 2018 2018 Go to
96. Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.) nr 25 2018 2018 Go to
97. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian, Koszalin, 6 maja 2017 r. nr 25 2018 2018 Go to
98. „Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17). W poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw nr 26 2019 2019 Go to
99. Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku nr 26 2019 2019 Go to
100. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji nr 26 2019 2019 Go to
Page