Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu

Autorzy: Jan Kazimierz Przybyłowski ORCID
Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Wydział teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: dialog religia kultura człowiek prawda relacje media
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (275-291)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł omawia przyczyny konfliktów w dialogu między religią chrześcijańską i nową kulturą. Główna przyczyna znajduje się w umyśle człowieka, któremu dzisiaj zagraża nacjonalizm, rasizm, religijny fundamentalizm. Między kulturą a religią istnieje nierozerwalny związek, a dialog między nimi jest drogą ku prawdzie, której źródłem jest Bóg. Człowiek tworzy kulturę i korzysta z niej, ale musi być otwarty na pełną łączność z Bogiem w religii. Kultura nie może zastąpić religii, nie daje możliwości zaspokojenia duchowych potrzeb człowieka i nie ukierunkowuje człowieka na cel ostateczny – życie wieczne. Dialog między chrześcijaństwem i nową kulturą, który może wspomagać integralny rozwój człowieka i zrównoważony postęp, wymaga uwzględnienia chrześcijańskiego humanizmu, który respektuje godność osobistą człowieka i jego prawa. Dzięki temu człowiek podbudowuje świadomość własnej wartości i może szukać własnych dróg dojścia do Boga.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balthasar, Hans Urs von. „Modlitwa chrześcijańska”. Communio 5, 4 (1985): 17–18.
2.„Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd! Z kard. Josephem Ratzingerem, przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski”. Katolicka Agencja Informacyjna (lipiec 2004 r.). Dostęp 8.07.2019, http://niedziela.pl/artykul/1491/Chrzescijanstwo-jest-droga-ktora-winnismy.
3.Diaz, Carlom. „W obliczu zmieniających się modeli życia”. Communio 3 (1983): 3–10.
4.Franciszek. Encyklika „Laudato si’” poświęcona trosce o wspólny dom (24.05.2015). Poznań: Pallottinum, 2015.
5.Izdebska, Jadwiga. „Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej”. Edukacja 3 (2009): 27–34.
6.Izdebska, Jadwiga. Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001.
7.Jan Paweł II. „«Chrześcijański humanizm». Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury” (19.11.1999). Dostęp 23.03.2020. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pr_kultury_19111999.html.
8.Jan Paweł II. „«Il Rapido sviluppo» – Szybki rozwój. List apostolski Papieża Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu” (24.01.2005). Dostęp 23.03.2020. https://www.niedziela.pl/artykul/1505/List-apostolski-Papieza-Jana-Pawla-II-do.
9.Jan Paweł II. „Audiencja generalna (19.10.1983)”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 10 (1983): 23–24.
10.Jan Paweł II. „Orędzie na Międzynarodowy Rok Alfabetyzacji 3.03.1990”. Insegnamenti 13, 1 (1990): 577.
11.Jan Paweł II. „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1989”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 12 (1988): 32.
12.Jan Paweł II. „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1999”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 1 (1999): 5.
13.Jan Paweł II. „Pielgrzymka do Ojczyzny 1997. Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8 czerwca 1987”. Dostęp 23.03.2020. https://ekai.pl/dokumenty/przemowienie-wygloszone-z-okazji-szescsetlecia-wydzialu-teologicznego-uj/.
14.Jan Paweł II. „Przemówienie do korpusu dyplomatycznego”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 1–2 (1989): 12.
15.Jan Paweł II. „Przemówienie do rektorów polskich «Nauka – wielkie dobro wspólne»”. Dostęp 11.12.2019. http://gazeta.us.edu.pl/node/198961.
16.Jan Paweł II. „Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce. «Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę» (7.06.1999)”. Dostęp 8.12.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/pl19990607_jp_uczelnie.html.
17.Jan Paweł II. „Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 16.06.1996”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 10 (1996): 14.
18.Jan Paweł II. Encyklika „Sollicitudo rei socialis” Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Populorum Progressio” (30.12.1987). Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1988.
19.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (28.06.2003). Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
20.Jan Paweł II. Encyklika „Centesimus annus” Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w Episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum” (1 maja 1991). Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1991.
21.Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem (14.09.1998). Poznań: Pallottinum, 1998.
22.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli (4.03.1979). Poznań: Pallottinum, 1979.
23.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptoris missio” Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (7.12.1990). Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.
24.Jan Paweł II. Katecheza „Opatrzność Boża a historyczne uwarunkowania człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II” (18.06.1986). Nauczanie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
25.Jan Paweł II. Katecheza „Problem pornografii i pornowizji” (29.04.1981). Nauczanie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
26.Jan Paweł II. Katecheza „Zagadnienie nagości w dziele sztuki” (22.04.1981). Nauczanie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
27.Jan Paweł II. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (8.12.1998). Nauczanie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
28.Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30.12.1988). Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1998.
29.Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (8.08.1987). Nauczanie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
30.Jan XXIII. „Pacem in terris”. Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (11.04.1963). Paris: Societe d’Editions Internationales, 1963.
31.Kapuściński, Ryszard. „Imperium”. Dostęp 25.08.2019. https://lubimyczytac.pl/cytat/4524.
32.Kirwil, Lucyna. „Wpływ telewizji na dzieci i młodzież. Materiały studiów i analiz Senatu RP”. Warszawa, 1995.
33.„«Kościół unią świata?» Z Nicholasem Boyle’em rozmawia Tadeusz Jagodziński”. Znak 4 (2003): 38–48.
34.Laniado, Nessia, Gianfilippo Pietra. Gry komputerowe, Internet i telewizja. Co robić gdy nasze dziecko są nimi zafascynowane? Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2006.
35.Malinowski, Maciej. „Dialog, dialogować”. Dostęp 26.08.2019. https://obcyjezykpolski.pl/dialog-dialogowac.
36.Miller, Gerhard. „Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście się wzajemnie w miłości (Ef 4,2)”. W: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, 127–139. Kraków: WAM, 1991.
37.Paweł VI. „Gaudete in Domino”. O radości chrześcijańskiej. Adhortacja apostolska papieża Pawła VI do biskupów, kapłanów i wiernych całego katolickiego świata (9.05.1975). Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1987.
38.Przybyłowski, Jan Kazimierz. „Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele”. Studia Włocławskie 20 (2018): 361–376.
39.Pyc, Marek. Chrystus Piękno – Dobro – Prawda. Chrystologia Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002.
40.Ratzinger, Joseph. „Demokracja, prawo i religia”. Tygodnik Powszechny 1.05.2005, 18 (2005): 7.
41.Ratzinger, Joseph. Duch liturgii. Poznań: Christianitas, 2002.
42.Ratzinger, Joseph. Le Sel de la Terre. Paris: Flammarion, 1997.
43.Ratzinger, Joseph. Wykłady bawarskie z lat 1963–2004. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2009).
44.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes», nr 10. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 811–987. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
45.Synod Biskupów – Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie. „Relatio ante disceptationem”. I, 1.2. L’Osservatore Romano wyd. polskie 10 (1999): 6.