Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Ocena kreatywności innowatorów
(Innovators creativity evaluation)

Authors: Kamila Tomczak-Horyń
Politechnika Opolska

Ryszard Knosala
Politechnika Opolska
Keywords: innovator innovations creativity assessment creative attitude sample of work production enterprises
Data publikacji całości:2019
Page range:11 (259-269)
Klasyfikacja JEL: L22 L23 L24 D21 D22 D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The research problem included in the article concerns the assessment of the creativity of authors of innovations introduced (so-called innovators) in selected manufacturing enterprises. The aim of the article is to review the methods for assessing creativity and to present the author’s methodology for assessing the creativity of employees and to present the results of completed research. Assessing an employee’s creativity consists of evaluating his or her creative attitude, along with a sample of his or her work. The following tools were developed by the author of this study in order to assess creativity: creative attitude questionnaire, work sample questionnaire and work sample assessment form. Companies participating in the study have been selected in terms of innovation, size and type of innovations introduced, the selection of companies was focused on obtaining variable case studies. Innovative enterprises took part in the study. The developed tools are adapted to assess the creativity of employees of enterprises. They contain statements and tasks regarding situations and problems that may arise in the enterprise. The conducted research allowed to identify slight differences between the result obtained from the evaluation of the creative attitude and the result obtained from the work sample. Innovators, who obtained lower level of creative attitude based on the assessment of work sample assess their creativity as low. In the study of the ability to think creatively, the innovators obtained higher results than assumed by their own self-esteem.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Dyer, J., Gregersen, H., Christensen, C. (2011). The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Boston: Harvard Business Press.
3.Karwowski, M. (2009a). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
4.Specjalnej.
5.Karwowski, M. (2009b). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
6.Knosala, R., Tomczak-Horyń, K., Wasilewska, B. (2018). Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe. Studia i
7.Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 162, 77–88.
8.Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2009). Wywiad i jego zastosowanie w badaniach twórczości. W: K. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego (s.
9.154–173). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
10.Saran, J. (2016). Biografia jako metoda badań psychologicznych. Studia i Prace Pedagogiczne, 3, 13–25.
11.Sztumski, J. (2015). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
12.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2014). Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych. W: P. Łebkowski (red.), Zarządzanie
13.przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka (s. 555–564). Kraków: Wydawnictwo AGH.
14.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2016). Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 34–39.
15.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017a). Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, 182, 709-716.
16.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017b). Ocena próbki pracy innowatorów. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (t. 1, s.
17.118–126). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
18.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2018). Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego. Studia i Prace WNEIZ US, 52/2, 215–224.
19.Wasilewska, B., Tomczak-Horyń, K., Knosala, R (2018). Methodology of selecting innovators and support for innovator activity. W: K.S. Soliman (red.),
20.Proceedings of the 31th In- ternational Business Information Managment Association Conference. Seville, Spain (w druku).
21.Wiszniakowa-Zelinskiy, N. (2014). Diagnoza psychologiczna. Kreatywny potencjał. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
22.Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2009). Obserwacja w diagnozowaniu kreatywności. W: K. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego (s. 175–196).
23.Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.