Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych

Autorzy: Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Batóg
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Mojsiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: obszary funkcjonalne obszary metropolitalne monitoring
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (11-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obszary metropolitalne w Polsce zaczynają dopiero tworzyć strategie rozwoju, a w ich ramach systemy monitorowania i oceny realizacji celów strategicznych oraz szczegółowych. Występuje silne zróżnicowanie kształtu tych dokumentów i procedur. Przegląd istniejących krajowych strategii rozwoju i systemów monitorowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz rozwiązań stosowanych w tym zakresie na świecie wskazuje na konieczność opracowania odpowiedniej informacji statystycznej. Warto opracować zbiór wskaźników charakteryzujących stan i zmiany zjawisk zachodzących na obszarach metropolitalnych, który pozwoliłby porównywać te obszary w skali krajowej i międzynarodowej. W artykule dokonano analizy zmiany sytuacji gospodarczej polskich obszarów metropolitalnych w roku 2013 w stosunku do roku 2010. Zauważono zgodność uzyskanych rankingów tych obszarów z rankingami województw, w których one występują, oraz wysoką stabilność otrzymanych rankingów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM – Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego – powiat rzeszowski. Raport październik 2013 (2013), RARR SA, Rzeszów.
2.Bagheri A., Hjorth P. (2007), A Framework for Process Indicators to Monitor for Sustainable Development: Practice to an Urban Water System, „Environment, Development and Sustainability”, vol. 9, nr 2, s. 143–161.
3.Batóg J. (2014), Obszary problemowe w województwie zachodniopomorskim – analiza zmian w czasie, w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Teoria i praktyka, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
4.Batóg B., Batóg J., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2012), Statystyczny system oceny stopnia realizacji strategii rozwoju, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 20–35.
5.Sirgy M.J., Phillips R., Rahtz D.R. (red.) (2009), Community Quality-of-Life Indicators: Best Cases III, Springer Netherlands, Dordrecht.
6.Heffner K. (2010), Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, w: Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 163–184.
7.Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4, s. 307–327.
8.Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., „Monitor Polski” z 27 kwietnia 2012, poz. 252, s. 17.
10.Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
11.Manzato G.G., Rodrigues da Silva A.N. (2010), Spatial-Temporal Combination of Variables for Monitoring Changes in Metropolitan Areas, „Applied Spatial Analysis and Policy”, vol. 3, nr 1, s. 25–44.
12.Kamińska-Gawryluk E. (2014), Miejskie obszary funkcjonalne jako odbiorcy danych statystycznych w latach 2014–2020, Urząd Statystyczny w Białymstoku, http://lublin.stat.gov.pl/gfx/lublin/userfiles/public/konferencje_i_seminaria/statystyka_w_procesie_monito
13.Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2007–2008 (2009), Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków.
14.Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 za okres 2011–2013 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków.
15.Redefining “Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas (2012), OECD.
16.Smętowski M. (2007), Nowe relacje metropolia – region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, w: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red. G. Gorzelak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 163–188.
17.Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014–2020 (2014), Lider Projekt, Opole.
18.Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, część II: Strategia rozwoju (2014), PTE Oddział w Łodzi, Łódź.
19.Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 (2011), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.
20.Strategia zarządzania zmianą gospodarczą dla Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014–2020 (2014), Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, RARR SA w Rzeszowie, Rzeszów.
21.Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw (2013), Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.
22.Zeng Ch., Zhang M., Cui J., He S. (2015), Monitoring and Modeling Urban Expansion – A Spatially Explicit and Multi-Scale Perspective, „Cities – The International Journal of Urban Policy and Planning”, vol. 43, s. 92–103.